Huol­toa­sen­ta­ja, Poh­jan­maa, Sata­kun­ta, Varsinais-Suomi

Etsim­me Vir­tain Hit­saus­pal­ve­lu Oy:lle osaa­via ja luo­tet­ta­via Huoltoasentajia!

Vir­tain Hit­saus­pal­ve­lu Oy on metal­lia­lan yri­tys, joka tar­jo­aa metal­lia­lan eri­tyis­osaa­mis­ta. Yri­tyk­sen avain­osaa­mis­ta ovat puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den lait­tei­den val­mis­tus, asen­nus ja huol­to­pal­ve­lut, jois­ta yri­tyk­sel­le on kart­tu­nut koke­mus­ta jo yli nel­jän vuo­si­kym­me­nen ajalta.

 

Työn kuvaus:

Teh­tä­vä­nä­si on toi­mia osa­na asiak­kaan omaa huol­to­tii­miä. Suo­ri­tat huol­to­töi­tä, kor­jauk­sia ja mah­dol­li­sia lai­tea­sen­nuk­sia eri­lai­sis­sa mekaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den ympä­ris­töis­sä. Osaat toi­mia jous­ta­vas­ti tii­viis­sä työ­po­ru­kas­sa ja pys­tyt sitou­tu­maan vuo­si­huol­lois­sa ennal­ta mää­ri­tel­tyi­hin aikatauluihin.

Pro­jek­ti alkaa vii­kol­la 28 ja työ­tä teh­dään vii­koit­tain pää­asias­sa maa­nan­tai — tors­tai väli­sel­lä aika­jak­sol­la. Alus­ta­va työ­pro­jek­tin kes­to on vii­kon 36 lop­puun asti. Koh­teet sijait­se­vat Kes­ki-Suo­mes­sa, Poh­jan­maal­la sekä Savos­sa. Asu­mi­nen kus­sa­kin työ­koh­tees­sa tar­jo­taan sinul­le työn puolesta.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me Sinul­ta teh­tä­vään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­taus­taa tai työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta töis­tä. Teh­tä­vä edel­lyt­tää eri­lais­ten työ­ka­lu­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja puik­ko­hit­saus­tai­toa (ei tar­vi­ta luok­kia). Sinul­ta tuli­si luon­nis­tua myös TIG-hit­saus ja sinul­la on koko­nais­val­tais­ta ymmär­rys­tä tul­ki­ta tek­ni­siä pii­rus­tuk­sia. Teh­tä­vä edel­lyt­tää voi­mas­sa ole­via tulityö‑, ja työ­tur­val­li­suus­kort­te­ja. EA1-kor­tis­ta on etua, mut­ta ei ole edellytys.

Teh­tä­vän liik­ku­vai­sen luon­teen vuok­si toi­vom­me sinul­ta haluk­kuut­ta ja val­miut­ta liik­ku­vai­seen työ­hön. Työ tar­jo­aa arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja avaa ovia uusil­le työ­mah­dol­li­suuk­sil­le tulevaisuudessa.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • hyvän ja luo­tet­ta­van työ­nan­ta­jan tuen koko pro­jek­tin ajalle
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen, vesa.suominen@henkilostoliiga.fi, ark. klo 8–16, p. 040 3075011
Työ­pai­kan osoi­te: Poh­jan­maa, Sata­kun­ta, Var­si­nais-Suo­mi, Poh­jan­maa, Sata­kun­ta, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES +päi­vä­ra­ha
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 14.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.5.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 11945737