Huol­toa­sen­ta­ja, Kan­ta-Häme, Riihimäki

Huol­toa­sen­ta­ja Lasiliirille

Haem­me asiak­kaal­lem­me Lasi­lii­ril­le huol­toa­sen­ta­ja Riihimäelle.

Rii­hi­mä­ke­läi­nen Lasi­lii­ri Oy on lasin jat­ko­ja­los­tuk­seen eri­kois­tu­nut per­hey­ri­tys, jon­ka osaa­mis­ta ovat ener­gia­te­hok­kaat lasi­rat­kai­sut. Lasi­lii­rin tuot­tei­ta ovat eris­tys­la­sit, kar­kais­tut lasit, lami­noi­dut lasit, kar­kais­tut lami­noi­dut lasit ja palon­suo­ja­la­sit. Lasi­lii­ri on per­heo­mis­tei­nen ja toi­mii kol­man­nes­sa pol­ves­sa. 

Työn kuvaus

Työs­sä vas­taat itse­näi­ses­ti moder­nien tuo­tan­non lait­tei­den ja konei­den huol­los­ta ja asen­nuk­sis­ta. Työ­päi­vii­si sisäl­tyy moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia säh­köis­tyk­sen, asen­nuk­sen ja kokoon­pa­non tehtäviä.

Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, ja työ­suh­teen ede­tes­sä sinul­la on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä suo­raan Lasiliiriin.

Tar­joam­me

Nyt tar­jol­la lois­ta­va, vaki­nai­nen työ­paik­ka itse­näi­sel­le oman alan­sa ammat­ti­lai­sel­le arvos­te­tus­sa yri­tyk­ses­sä. Työs­ken­te­let osa­na ammat­ti­tai­tois­ta huol­to­tii­miä huo­leh­tien yhdes­sä, että tuo­tan­to­ko­neet toi­mi­vat kuten kuuluukin.

Työt teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa arki­sin, aamu­vuo­ro on klo 6.00–14.00 ja ilta­vuo­ro 14.00–22.00.

Palk­kaus on kil­pai­lu­ky­kyi­nen ja perus­tuu osaamiseesi.

Odo­tam­me

Työ­hön vaa­di­taan säh­kö­alan S2 päte­vyys. Eduk­si kat­so­taan mekaa­ni­nen osaa­mi­nen tuo­tan­non konei­den tai mui­den­kin lait­tei­den paris­sa. Lisäk­si sinul­la on kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja moti­voi­tu­nut asen­ne: Huol­toa­sen­ta­jan työs­sä tar­vi­taan ripaus kek­se­liäi­syyt­tä ja kyky kes­kit­tyä rat­kai­sui­hin ongel­mien sijaan.

 

Kii­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si ”Hae tätä paik­kaa” ‑pai­nik­kees­ta mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä tulem­me täyt­tä­mään teh­tä­vän heti sopi­van teki­jän löydyttyä!

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: Piia Savo­lai­nen puh. 0207 129 605.

Soit­toa­jat arki­sin klo 10.00–13.00

Vaki­nai­nen työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja työ­suh­teen ede­tes­sä sinul­la on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä suo­raan Lasi­lii­rin kirjoille.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Piia Savo­lai­nen, 0207 129 605. Tie­dus­te­lut arki­sin klo 10.00 — 13.00 Työ­pai­kan osoi­te: Kan­ta-Häme, Rii­hi­mä­ki, Kan­ta-Häme Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 6.2.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 19.1.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5952348