Huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jä, Tampere

Etsim­me Tam­pe­reel­le Huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Työ sisäl­tää vaih­te­le­via huol­toa­se­man teh­tä­viä mm. Asia­kas­pal­ve­lu, kas­sal­la oloa, auto­tar­vik­kei­den myyn­tiä, val­mis­te­taan säm­py­löi­tä vit­rii­niin yms. Työ on 2‑vuorotyötä ja välil­lä on ns väli­vuo­ro­ja. Työ­suh­de sol­mi­taan vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on mah­dol­lis­ta siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me sinul­ta hygie­nia­pas­sia ja ennen kaik­kea hyvää asen­net­ta työn­te­koon, myös­kin aikai­sem­paa koke­mus­ta huol­toa­se­mal­la työs­ken­te­lys­tä. Veik­kaus­ko­neen käyt­tö koke­mus kat­so­taan eduk­se­si. Työ­kie­le­nä on suomi.

Tar­joam­me kokoai­kai­sen työn. Lisäk­si takaam­me, että täs­sä työs­sä ei tar­vit­se peu­ka­loi­ta pyö­ri­tel­lä, vaan teke­mis­tä riit­tää! Työ­suh­teen ehdot poh­jau­tu­vat Kau­pa­na­lan työ­eh­to­so­pi­muk­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Heti sopi­van teki­jän löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kau­pa­na­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13534637