Hor­mia­sen­ta­ja, Helsinki

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me hormiasentajaa.

Työn­ku­vaus

Tulet teh­tä­väs­sä työs­ken­te­le­mään lin­ja­sa­nee­raus­työ­mail­la ja kor­jaus­hank­keis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Työ­tä teh­dään useim­mi­ten pareit­tain ja välil­lä isom­mas­sa­kin tii­mis­sä. Teh­tä­vään kuu­luu hor­mien kor­jaus­ta sukit­ta­mal­la ja put­kit­ta­mal­la. Teh­tä­vään kuu­luu myös esim. hor­mien kar­toi­tus ja reitittäminen.

.Toi­vom­me sinulta

  • ilman­vaih­don työkokemusta
  • työ­ko­ke­mus­ta ilman­vaih­to­hor­mien kor­jaa­mi­ses­ta esim. suki­tus, put­ki­tus, massaus
  • kyky toi­mia sekä itse­näi­ses­ti että osa­na tiimiä
  • asia­kas­läh­töi­nen ajat­te­lu­ta­pa ja joukkuehenkeä

Nämä kat­so­taan eduksi:

  • vie­mä­rien sukitus
  • hor­mien kartoitus
  • hor­mien reititys
  • kat­to­tur­va­tuot­tei­den asennus
  • sade­hat­tu­jen asennus
  • pel­li­tys

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa pis­tä hake­mus­ta tule­maan mei­dän jär­jes­tel­män kaut­ta, tai lai­ta säh­kö­pos­til­la hake­mus­ta osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi . Lisä­tie­to­ja haus­ta antaa HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­ka 044‑7373-900

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Heti kun sopi­va hen­ki­lö löy­tyy Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 2.9.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 4865238