Hit­saa­ja (TIG), Lieto

Asiak­kaam­me hakee osaa­vaa hit­saa­jaa (TIG)

Asiak­kaam­me on perin­tei­käs pit­kän lin­jan lie­to­lai­nen yri­tys, joka toi­mit­taa voi­mak­kaas­ti rää­tä­löi­ty­jä teräs- ja alu­mii­ni­tuot­tei­ta hyvin eri­lai­siin teol­li­suu­den tar­pei­siin. Yhtiö on eri­kois­tu­nut ruos­tu­mat­to­man ja hapon­kes­tä­vän teräk­sen sekä alu­mii­nin toteu­tuk­siin. Yri­tys suun­nit­te­lee, val­mis­taa ja asen­taa tyy­lik­käät sisus­tuk­set niin meriä kuin maa­no­sia hal­ko­viin kul­ku­neu­voi­hin, sekä tar­jo­aa tyy­lik­käät rat­kai­sut parvekelinjasaneeraushankkeisiin.

Työn kuvaus:

Hit­saa­jan työ­hön kuu­luu pää­asias­sa TIG, MIG- ja MAG-hit­saus­ta. Työs­tet­tä­vät kap­pa­leet ovat usein ros­te­ria, mut­ta työ­hön kuu­luu toi­si­naan myös mui­den teräs- ja alu­mii­ni­kap­pa­lei­den hit­saus­ta sekä satun­nai­sia mui­ta ylei­siä metal­lia­lan töitä.

Asia­kas­yri­tys sijait­see Lie­dos­sa. Työn­te­ki­jän on hyvä varau­tua hit­saus­töi­hin myös muis­sa yhtiön toi­mi­pis­teis­sä Var­si­nais-Suo­mes­sa. Mat­kus­tus­val­mius ja mah­dol­li­nen keik­ka­työ kat­so­taan eduksi. 

Etsim­me työ­hön pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka voi­si aloit­taa nopeal­la aika­tau­lul­la. Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen työn arvos­te­tus­sa tur­ku­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä. Asia­kas­yri­tyk­sem­me tar­jo­aa sinul­le kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja ammat­ti­tai­toi­sen tii­min tuen. Hit­saa­ja aloit­taa työt Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta voi myö­hem­min siir­tyä suo­raan yri­tyk­sen kir­joil­le vaki­tui­sek­si työn­te­ki­jäk­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me ammat­ti­tai­tois­ta hit­saa­jaa, joka pär­jää hyvin myös asia­kas­työs­sä. Edel­ly­täm­me siis TIG-hit­sauk­sen paris­ta han­kit­tua työ­ko­ke­mus­ta, suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, voi­mas­sa ole­vat työ­tur­val­li­suus- sekä tuli­työ­kor­tit ja asia­kas­läh­töis­tä työ­otet­ta. Haki­jal­le kat­so­taan eduk­si B‑ajokortti ja hänel­tä odo­te­taan tark­kaa otet­ta sekä hyvää asennetta!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lie­to, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.7.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 28.6.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7673664