Hit­saa­ja (MIG/TIG), Pori

Etsim­me pidem­pään työ­suh­tee­seen Mig/­Tig-hit­saa­jaa!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vuon­na 1993 perus­tet­tu Aqua Clean Oy, joka val­mis­taa, myy ja huol­taa tehok­kai­ta, tuot­ta­via ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä teol­li­suus­pe­su­ko­nei­ta. Yri­tys tuot­taa koko­nais­rat­kai­su­ja pää­asial­li­ses­ti kone­pa­ja­teol­li­suu­del­le, ajo­neu­vo­huol­lol­le, rau­ta­teil­le ja ilmailulle. 

Työn kuvaus:

Hit­saa­jan työ­hön kuu­luu pää­asias­sa MIG/­TIG-hit­saus­ta. Työs­tet­tä­vät kap­pa­leet ovat pää­osin ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä, mut­ta työ­hön kuu­luu toi­si­naan myös alu­mii­ni­kap­pa­lei­den hit­saus­ta sekä satun­nai­sia mui­ta ylei­siä metal­lia­lan töitä.

Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan ja työ­paik­ka sijait­see Porissa.

Odo­tam­me:

Etsim­me ammat­ti­tai­tois­ta hit­saa­jaa, jol­ta löy­tyy MIG/­TIG-hit­sauk­sen paris­ta han­kit­tua aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta. Pär­jäät suo­men kie­len tai­dol­la­si, omis­tat voi­mas­sa ole­vat työ­tur­val­li­suus- sekä tuli­työ­kor­tit ja omaat kykyä työs­ken­nel­lä kii­rei­ses­sä työympäristössä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­ala­ny­ri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen p.040 307 5011 (ark. klo 8–16), vesa.suominen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pori, Satakunta
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 9.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 23.5.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 11976314