Hiek­ka­pu­hal­ta­ja jul­ki­si­vusa­nee­rauk­siin, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Hiek­ka­pu­hal­ta­ja julkisivusaneerauksiin

Etsim­me asiak­kaal­lem­me hiek­ka­pu­hal­ta­jaa päi­vä­vuo­roon pää­kau­pun­ki­seu­dun julkisivusaneerauksiin.

Työn kuvaus

Työn­ku­vaa­si kuu­luu jul­ki­si­vu­jen hiek­ko­jen puhal­ta­mi­nen Pää­kau­pun­ki­seu­dun alu­eel­la.  Teet työ­si ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti, huo­lel­li­ses­ti, ja työ­tur­val­li­suut­ta huo­mioi­den. Työ­tä tul­laan teke­mään päi­vä­vuo­rois­sa. Työ on mää­rä­ai­kai­nen, huh­ti­kuus­ta loka­kuun lop­puun. Työs­sä pär­jää myös englan­nin kielellä.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le mää­rä­ai­kai­sen työn maa­lis­kuus­ta loka­kuu­hun vaih­te­le­vas­sa työym­pä­ris­tös­sä. Palk­kaus teh­tä­väs­sä mää­räy­tyy osaa­mi­se­si mukai­ses­ti, joten ker­rot­han tar­kem­min työn kan­nal­ta olen­nai­ses­ta koke­muk­ses­ta­si hake­muk­sen yhtey­des­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkkauksen.

Odo­tam­me

Toi­vom­me sinul­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta jul­ki­si­vu­jen hiek­ka­pu­hal­luk­ses­ta tai vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Sinul­la on rei­pas ote työ­hön, ja jous­tat aika­tau­lun niin vaa­ties­sa. Työ vaa­tii myös fyy­sis­tä työ­kun­toa. Ajo­kort­ti vaaditaan.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Ethän odo­ta vaan lähe­tä hake­muk­se­si CV:n ja palk­ka­toi­veen kera lomak­keel­la mah­dol­li­sim­man pian! Aloi­tam­me myös haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 17 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi.
Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusimaa
Työ alkaa: Huhtikuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12106915