Hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lan vas­taa­va, Uusikaupunki

Kala­set Oy etsii vas­taa­vaa työn­te­ki­jää hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­laan Uuteenkaupunkiin!

Asiak­kaam­me Kala­set Oy on uusi­kau­pun­ki­lai­nen yli 30-vuot­ta alal­la toi­mi­nut kala­tuot­tei­den käsit­te­lyyn ja myyn­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka val­mis­taa filei­tä koti­mai­sis­ta meri­ka­lois­ta. Vii­me vuo­si­na Kala­set Oy on jalos­ta­nut myös silak­kaa – onhan Uusi­kau­pun­ki yksi silak­kat­roo­la­rei­den pää­sa­ta­mis­ta! Kala­set Oy:n hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la tar­jo­aa päi­vit­täin mais­tu­vaa aamiais­ta ja lou­nas­ta yri­tyk­sen työn­te­ki­jöil­le. Ravin­to­lan tilois­sa jär­jes­te­tään myös kahvitustilaisuuksia.

Työn kuvaus:

Hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lan vas­taa­va­na työs­ken­te­let aamiais- ja lou­nas­kat­tauk­sis­sa val­mis­taen tar­joil­ta­vat ruo­at ja huo­leh­tien ruo­kai­lun suju­vuu­des­ta. Työ­hö­si kuu­luu myös kah­vi­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä, ruo­ka­lis­to­jen suun­nit­te­lua, tilaus­ten teke­mis­tä sekä pyyk­ki- ja sii­vous­huol­toa. Työ­tä teh­dään pää­asias­sa yksin, joten työ on erit­täin itse­näis­tä ja vastuullista.

Töi­tä teh­dään arki­sin klo 7.00–15:30 välil­lä. Työ­paik­ka sijait­see Uudes­sa­kau­pun­gis­sa Välttitiellä.

Etsim­me teki­jää, joka pys­tyi­si aloit­ta­maan teh­tä­väs­sä mah­dol­li­sim­man pian! Työt jat­ku­vat aina­kin vuo­den 2022 kevää­seen, mah­dol­li­ses­ti pidempäänkin.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le moni­puo­li­sen päi­vä­työn vas­tuul­lis­ten teh­tä­vien paris­sa. Saat Kala­set Oy:lta muka­van työyh­tei­sön sekä kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­vii­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me oma-aloit­teis­ta ja vas­tuun­tun­tois­ta työn­te­ki­jää, joka pys­tyy huo­leh­ti­maan itse­näi­ses­ti Kala­set Oy:n hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lan toi­min­nas­ta. Koke­mus vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä on ehdot­to­mas­ti eduk­si, mut­ta myös esi­mer­kik­si ravin­to­la-alal­ta han­kit­tu koke­mus on sopi­va taus­ta tähän teh­tä­vään. Odo­tam­me ensi­si­jai­ses­ti hyviä orga­ni­soin­ti­tai­to­ja ja val­miut­ta itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn vas­tuul­li­ses­sa roolissa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­kau­pun­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 31.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5263291