Hel­pos­ti kesä­hom­miin. Minuu­tis­sa alkuun, Varsinais-Suomi

Hel­pos­ti hom­miin. Löy­dä kesä­työ­tä hel­pos­ti Henkilöstöliigalta!

Hae kesä­työ­tä hel­pos­ti täyt­tä­mäl­lä lyhyt haku­lo­ma­ke ”Hae työ­paik­kaa” ‑napis­ta.        

Haku­lo­mak­keen lähet­tä­mi­sen jäl­keen olem­me sinuun pian yhtey­des­sä, pidät­hän siis puhe­li­men kuulolla!

Hen­ki­lös­tö­lii­gal­ta voit löy­tää kesä­työ­pai­kan mm. näil­tä aloilta:

Logis­tiik­ka

 • Varas­to­työn­te­ki­jä, varas­to­ke­räi­li­jä, kuormanpurkaja
 • Tru­kin­kul­jet­ta­ja

Tuo­tan­to, teollisuus

 • Huol­toa­sen­ta­ja
 • Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä
 • Kokoon­pa­no­työn­te­ki­jä

Elin­tar­vi­kea­la

 • Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä
 • Val­mis­ruo­ka­työn­te­ki­jä elintarviketuotannossa

Kau­pal­li­nen ala

 • Myyn­nin ja mark­ki­noin­nin assis­ten­tit ja ‑koor­di­naat­to­rit
 • Myy­jä, asiakaspalvelija

Puh­taus- ja pesu­la- ja kiinteistöpalveluala

 • Pal­ve­luoh­jaa­ja, siistijä
 • Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­työn­te­ki­jä
 • Pesu­la­työn­te­ki­jä

Maan­ra­ken­nus ja liikenteenohjaus

 • Avus­ta­va maanrakennustyöntekijä
 • Lii­ken­tee­noh­jaa­ja

Tsemp­piä työnhakuun!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 17 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Var­si­nais-Suo­mi, Varsinais-Suomi
Työ alkaa:
Työ­ai­ka: /
Työn kes­to:
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm:
Haku päät­tyy: 31.7.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10245950