Hel­pos­ti kesä­hom­miin. Minuu­tis­sa alkuun, Pirkanmaa

Hel­pos­ti hom­miin. Löy­dä kesä­työ­tä hel­pos­ti Henkilöstöliigalta!

Hae kesä­työ­tä hel­pos­ti täyt­tä­mäl­lä lyhyt haku­lo­ma­ke ”Hae työ­paik­kaa” ‑napis­ta.        

Haku­lo­mak­keen lähet­tä­mi­sen jäl­keen olem­me sinuun pian yhtey­des­sä, pidät­hän siis puhe­li­men kuulolla!

Hen­ki­lös­tö­lii­gal­ta voit löy­tää kesä­työ­pai­kan mm. näil­tä aloilta:

  • Logis­tiik­ka
  • Tuo­tan­to, teollisuus
  • Elin­tar­vi­kea­la
  • Kau­pal­li­nen ala
  • Puh­taus- ja pesu­la- ja kiinteistöpalveluala
  • Maan­ra­ken­nus ja liikenteenohjaus

Tsemp­piä työnhakuun!


Hen­ki­lös­tö­lii­ga 
on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 17 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Pirkanmaa
Työ alkaa:
Työ­ai­ka: /
Työn kes­to:
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm:
Haku päät­tyy: 16.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10231537