Hel­pos­ti hom­miin. Minuu­tis­sa alkuun, Tampere

Muka­vaa, että haluat hel­pos­ti hom­miin. Täs­tä se alkaa!

  1. Täy­tä ja klik­kai­le meil­le yhteys­tie­to­si “Hae tätä paik­kaa” ‑pai­nik­keen kaut­ta. ☝️
  2. Pidä­pä puhe­lin kuu­lol­la, sil­lä tääl­tä soi­tel­laan enin­tään kol­men arki­päi­vän kuluessa.
  3. Lyhyes­sä puhe­lus­sam­me tutus­tum­me sinuun ja osaa­mi­see­si. Val­mis­tau­du siis ker­to­maan itses­tä­si lyhyesti.
  4. Yhteys­tie­to­jen lähet­tä­mi­sen jäl­keen jär­jes­tel­mä lähet­tää sinul­le auto­maat­ti­ses­ti vah­vis­tus­vies­tin hake­muk­sen jät­tä­mi­ses­tä sekä tun­nuk­set Hen­ki­lös­tö­lii­gan rek­ry­jär­jes­tel­mään. Jos et löy­dä vies­te­jä säh­kö­pos­tis­ta­si, muis­ta tar­kis­taa myös roskaposti.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit työl­lis­tyä esi­mer­kik­si logis­tii­kan, teol­li­suu­den, pal­ve­lu- tai kiin­teis­tö­alan koko- tai osa-aikai­seen työhön.

Huo­maat­han, että pys­tym­me työl­lis­tä­mään pää­asias­sa täy­si-ikäi­siä, 18-vuot­ta täyttäneitä.


Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa:
Työ­ai­ka: /
Työn kes­to:
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm:
Haku päät­tyy:
Ilmoi­tus jätet­ty:
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 4835057