Hau­to­mo­työn­te­ki­jä, Kokemäki

Asiak­kaam­me Dan­Hatch Fin­land Oy etsii hau­to­mo­työn­te­ki­jää Koke­mäel­le! 

Dan­Hatch Fin­land Oy on perus­tet­tu vuon­na 2015 ja se on osa kan­sain­vä­lis­tä kon­ser­nia, jol­la on yli 80 vuo­den koke­mus sii­pi­kar­ja­tuo­tan­nos­ta. Yri­tyk­sen teh­tä­vä­nä on tuot­taa elin­kel­poi­sia ja kor­kea­laa­tui­sia broi­le­riun­tu­vik­ko­ja kes­kit­tyen tuot­ta­vuu­teen sekä eläin­ten ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Dan­Hatch Fin­land halu­aa­kin panos­taa ter­veel­li­sen ruo­an kes­tä­vän tuo­tan­non jat­ku­vaan kehit­tä­mi­seen. Yri­tyk­ses­sä on täl­lä het­kel­lä noin 40 työn­te­ki­jää. 

Työn kuvaus: 

Hau­to­mo­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee moni­puo­li­sis­sa teh­tä­vis­sä hau­to­mon tuo­tan­to­lin­jal­la. Työ sisäl­tää esi­mer­kik­si muna-alus­to­jen nos­ta­mis­ta lin­jas­tol­ta toi­sel­le, sekä kuo­riu­tu­nei­den siir­tä­mis­tä eteen­päin. Työ­teh­tä­vät ovat fyy­si­ses­ti mel­ko vaa­ti­via­kin teh­tä­viä. 

Työ­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, joka toi­nen päi­vä aamu­vuo­roa ja joka toi­nen päi­vä päi­vä­vuo­roa. Aamu­vuo­ro on klo 7:00–15:00 ja päi­vä­vuo­ro klo 9:00–17:00.  

Työ­paik­ka sijait­see Koke­mäel­lä, joten oman auton käyt­töä vaa­tii.  

Tar­joam­me: 

Tar­joam­me sinul­le työn moni­puo­lis­ten hau­to­mo­teh­tä­vien paris­sa! Pää­set työs­ken­te­le­mään osa­na mie­len­kiin­tois­ta pro­ses­sia tär­keäs­sä teh­tä­väs­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. 

Odo­tam­me: 

Etsim­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työn­te­ki­jää, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Kat­som­me eduk­si teol­li­suus- ja tuo­tan­to­ko­ke­muk­sen, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan alus­ta pitäen! Tär­kein­tä on toi­me­lias asen­ne, halu oppia lisää hau­to­mo­työs­tä ja hyvä asen­ne fyy­sis­tä työ­tä koh­taan. Tart­tu­vien tau­tien ris­kin vuok­si hen­ki­lö ei voi omis­taa lem­mik­ki­lin­tua, eikä saa olla teke­mi­sis­sä min­kään muun sii­pi­kar­jan kans­sa vapaa-ajal­laan 

Haku:  

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga: 

16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. 

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon! 

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p. 0207 129 600 (arki­sin klo 8–16), sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Koke­mä­ki, Satakunta
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Liha-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 15.7.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.7.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7718656