Golf­ken­tän­hoi­ta­jia, Espoo

Golf­ken­tän­hoi­ta­jia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Espoo­seen kah­ta golf­ken­tän­hoi­ta­jaa tule­val­le golfkaudelle!

Työn kuvaus

Työ­teh­tä­vii­si golf­ken­tän hoi­ta­ja­na kuu­luu moni­puo­li­ses­ti golf­ken­tän­hoi­don teh­tä­viä ja käy­tät eri­lai­sia ajet­ta­via ken­tän­hoi­to­ko­nei­ta sekä mui­ta työ­vä­li­nei­tä. Pal­ve­lu­pis­tees­sä teh­tä­viä ovat mm. asia­kas­pal­ve­lu, ken­tän­pal­ve­lui­den myyn­ti, pelia­luei­den ja toi­mis­ton yllä­pi­toa. Työ on mää­rä­ai­kai­nen maa­lis­kuus­ta loka­kuu­hun. Työ on 2‑vuorotyötä ja töi­tä teh­dään arki­sin ja viikonloppuisin.

Tar­joam­me

Tar­joam­me kesäk­si ulkoil­mas­sa viih­ty­väl­le ken­tän­hoi­ta­jal­le moni­puo­li­set työ­teh­tä­vät muka­vas­sa ja mie­len­kiin­toi­ses­sa työym­pä­ris­tös­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Toi­vom­me sinul­ta hyvää asia­kas­pal­ve­lu asen­net­ta ja oma-aloit­teis­ta otet­ta työ­hön sekä kykyä sopeu­tua kii­rei­seen­kin työ­ryt­miin. Eduk­si kat­so­taan aiem­pi koke­mus alal­ta ja kiin­nos­tus lajia koh­taan, mut­ta tär­kein­tä on mie­len­kiin­to ja oikean­lai­nen asen­ne työn­te­koon ja halua oppia lisää. Työs­sä edel­ly­tyk­se­nä on suju­va suo­men ja englan­nin kie­len tai­to, ruot­sin kie­len tai­to kat­so­taan eduk­si. Olet­han täy­si-ikäi­nen ja olet val­mis sitou­tu­maan koko kau­den ajaksi.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Ethän odo­ta vaan lähe­tä hake­muk­se­si lomak­keel­la palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian! Täs­sä työs­sä pää­see aloit­ta­maan nopeal­la­kin aika­tau­lul­la ja aloi­tam­me myös haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Mil­la Pau­la­mä­ki, milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi. Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Uusi­maa Työ alkaa: Maa­lis­kuus­sa Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: TESin mukaan Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 9.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 26.1.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10396244