Ext­ra-myy­jä design-myy­mä­lään, Turku

Myy­jä design-myy­mä­lään Aarik­ka Oy:lle. 

Etsim­me nyt asia­kas­pal­ve­lus­ta innos­tu­nut­ta myy­jää Aarik­ka Oy:n myymälään. 

Aarik­ka on jo klas­si­kok­si muo­dos­tu­nut suo­ma­lai­nen lifes­ty­le- ja designbrän­di, joka tun­ne­taan pyö­reäs­tä muo­to­kie­les­tä, skan­di­naa­vi­sen sel­keis­tä lin­jois­ta ja puus­ta. Suo­ma­lais­ta käden­työ­tä kun­nioit­ta­va yri­tys pitää paik­kaa suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä vie­lä tänä­kin päi­vä­nä ja muo­toi­lu välit­tää arjen kau­neut­ta mil­joo­niin kotei­hin ympä­ri maa­il­man. Aari­kan myy­mä­lät sekä verk­ko­kaup­pa tar­joa­vat laa­jan vali­koi­man Aari­kan ajat­to­mia koru­ja, sisus­tus­tuot­tei­ta ja vaatteita. 

Työn kuvaus:

Myy­jä­nä pal­ve­let asiak­kaat reip­paal­la asen­teel­la heti tämän astues­sa myy­mä­lään. Sinul­la on suu­ri roo­li sii­nä, miten asiak­kaat myy­mä­läs­sä viih­ty­vät. Kar­toi­tat iloi­ses­ti jutus­tel­len asiak­kai­den tar­pei­ta ja suo­sit­te­let heil­le sopi­via tuot­tei­ta. Asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­ti­teh­tä­vien lisäk­si työ­hö­si kuu­luu myös saa­pu­van tava­ran pur­ku­teh­tä­viä, tuot­tei­den esil­le­pa­no­ja ja hinnoittelua. 

Etsi­mäm­me myy­jä työs­ken­te­lee myy­mä­läs­sä tar­vit­taes­sa työ­hön kut­sut­ta­vas­ti, mut­ta kesäl­lä vuo­ro­ja voi olla enem­män. Teh­tä­vään etsi­tään myy­jää, joka pys­tyy työs­ken­te­le­mään kaik­ki­na liik­keen aukio­loai­koi­na, sekä satun­nai­ses­ti jär­jes­tet­tä­vis­sä kan­ta-asia­kas­il­lois­sa. Myy­mä­lä on sul­jet­tu­na maa­nan­tai­sin ja sunnuntaisin.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me tilai­suu­den pääs­tä toteut­ta­maan tai­to­ja­si asia­kas­pal­ve­li­ja­na. Saat ympä­ril­le­si läm­min­hen­ki­sen ja innos­ta­van työyh­tei­sön laa­duk­kai­den ja leik­ki­mie­lis­ten­kin tuot­tei­den paris­sa. Täs­sä työs­sä pää­set työs­ken­te­le­mään kau­niis­sa myy­mä­läs­sä, toi­nen tois­taan upeam­pien tuot­tei­den ja designklas­si­koi­den ympä­röi­mä­nä. Aari­kan myy­mä­lä on osa Mar­ti­nex kon­ser­nia, joten liik­keen yhtey­des­sä pää­set tutus­tu­maan myös Mar­ti­nexin tuo­te­va­li­koi­maan, kuten esi­mer­kik­si Muumi-tuotteisiin. 

Saat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hön ja tuotteisiin. 

Odo­tam­me:

Etsim­me teh­tä­vään aurin­kois­ta asia­kas­pal­ve­li­jaa, jol­la on toi­meen tart­tu­va ja aktii­vi­nen ote myy­mä­lä­työs­ken­te­lyyn. Hil­jai­se­na­kaan het­ke­nä et jää toi­met­to­mak­si, ja kii­rees­sä hymy­si on hyytymätön!

Olet hake­mam­me hen­ki­lö, jos asia­kas­pal­ve­lu on lähel­lä sydän­tä­si ja koet aitoa kiin­nos­tus­ta Aari­kan ajat­to­mia tuot­tei­ta koh­taan. Aiem­pi koke­mus kau­pan alal­ta ei ole vält­tä­mä­tön, sil­lä täs­sä työs­sä asen­ne rat­kai­see. Sinul­la on ehkä­pä jo koke­mus­ta kas­sa­työs­ken­te­lys­tä ja otat näp­pä­räs­ti hal­tuun kas­sa- ja varas­ton­hal­lin­taoh­jel­mat. Odo­tam­me sinul­ta hyvää suo­men kie­len tai­toa sekä kyvyk­kyyt­tä toi­mia asia­kas­ti­lan­tees­sa tar­vit­taes­sa myös englan­nin kielellä. 

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604, (Arki­sin klo 8–16) irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 19.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 5.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7108384