Ext­ra-myy­jä Aari­kal­le, Turku

Etsim­me tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa asia­kas­pal­ve­li­jaa Aarik­ka Oy:n Rai­sion myymälään!

Etsim­me nyt asia­kas­pal­ve­lus­ta aidos­ti innos­tu­nut­ta myy­jää Aarik­ka Oy:n myymälään. 

Aarik­ka on jo klas­si­kok­si muo­dos­tu­nut suo­ma­lai­nen lifes­ty­le- ja designbrän­di, joka tun­ne­taan pyö­reäs­tä muo­to­kie­les­tä, skan­di­naa­vi­sen sel­keis­tä lin­jois­ta ja puus­ta. Suo­ma­lais­ta käden­työ­tä kun­nioit­ta­va yri­tys pitää paik­kaa suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä vie­lä tänä­kin päi­vä­nä ja muo­toi­lu välit­tää arjen kau­neut­ta mil­joo­niin kotei­hin ympä­ri maa­il­man. Aari­kan myy­mä­lät sekä verk­ko­kaup­pa tar­joa­vat laa­jan vali­koi­man Aari­kan ajat­to­mia koru­ja, sisus­tus­tuot­tei­ta ja vaatteita. 

Työn kuvaus:

Myy­jä­nä pal­ve­let asiak­kaat reip­paal­la asen­teel­la heti tämän astues­sa myy­mä­lään. Sinul­la on suu­ri roo­li sii­nä, miten asiak­kaat myy­mä­läs­sä viih­ty­vät. Toi­vom­me, että sinul­la on pala­va halu aut­taa asiak­kai­ta ja teh­dä työ­tä suu­rel­la sydä­mel­lä. Asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­ti­teh­tä­vien lisäk­si työ­hö­si kuu­luu mm. myös saa­pu­van tava­ran pur­ku­teh­tä­viä tuot­tei­den esil­le­pa­no­ja ja hinnoittelua. 

Tar­joam­me tar­vit­taes­sa työ­hon kut­sut­ta­van työn, jos­sa työ­vuo­ja tar­jol­la vaih­te­le­vas­ti. Ajoit­tain työ­tä voi olla myös enem­män, eten­kin seson­kiai­koi­na. Mah­dol­li­set työ­vuo­rot sijoit­tu­vat maa­nan­tain ja lau­an­tain välil­le, ja työ­vuo­rot pai­not­tu­vat pää­asial­li­ses­ti arki-iltoi­hin ja lau­an­tai­hin. Työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan Aarik­ka Oy:n kans­sa. Työ sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si opiskelijalle.

Työ­paik­ka sijait­see Rai­sios­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me tilai­suu­den pääs­tä toteut­ta­maan tai­to­ja­si asia­kas­pal­ve­li­ja­na. Saat ympä­ril­le­si läm­min­hen­ki­sen ja innos­ta­van työyh­tei­sön laa­duk­kai­den ja leik­ki­mie­lis­ten­kin tuot­tei­den paris­sa. Täs­sä työs­sä pää­set työs­ken­te­le­mään kau­niis­sa myy­mä­läs­sä, toi­nen tois­taan upeam­pien tuot­tei­den ja designklas­si­koi­den ympä­röi­mä­nä. Aari­kan myy­mä­lä on osa Mar­ti­nex kon­ser­nia, joten liik­keen yhtey­des­sä pää­set tutus­tu­maan myös Mar­ti­nexin tuo­te­va­li­koi­maan, kuten esi­mer­kik­si Ma-ia Fami­lyn brän­diin ja Muumi-tuotteisiin. 

Tar­joam­me vali­tul­le hen­ki­löl­le innos­ta­van työil­ma­pii­rin, jos­sa kan­nus­te­taan posi­tii­vi­seen teke­mi­seen. Saat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­viin ja tukea kehit­ty­mi­see­si. Työyh­tei­sö on täyn­nä lois­ta­via työ­ka­ve­rei­ta, jot­ka aut­ta­vat toi­si­aan ja iloit­se­vat yhdes­sä onnistumisista.

Odo­tam­me:

Etsim­me työ­tii­miin sydä­mel­lis­tä asia­kas­pal­ve­li­jaa, joka naut­tii ihmis­ten kans­sa työs­ken­te­lys­tä ja on innos­tu­nut luo­maan posi­tii­vi­sia asia­kas­ko­ke­muk­sia. Teh­tä­vä pitää sisäl­lään moni­puo­lis­ta asia­kas­pal­ve­lua sekä mui­ta myy­mä­län teh­tä­viä. Hil­jai­se­na­kaan het­ke­nä et jää toi­met­to­mak­si, ja kii­rees­sä hymy­si on hyytymätön!

Olet hake­mam­me hen­ki­lö, jos asia­kas­pal­ve­lu on lähel­lä sydän­tä­si ja koet kiin­nos­tus­ta Aari­kan ajat­to­mia tuot­tei­ta koh­taan. Toi­vom­me sinul­ta jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta kau­pan alan työ­teh­tä­vis­tä ja otat näp­pä­räs­ti hal­tuun kas­sa- ja varas­ton­hal­lin­taoh­jel­mat. Eduk­se­si kat­so­taan hyvä englan­nin ja ruot­sin kie­len tai­to, sil­lä asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa pal­ve­lem­me myös kan­sain­vä­li­siä asiakkaita.

Haku­pro­ses­si:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si ansio­luet­te­loi­neen mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin vii­meis­tään 24.9. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p. 0207 129 600, (arki­sin klo 8–16) sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kau­pan alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13502393