Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä, Tur­ku

Asiak­kaam­me Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja etsii työn­te­ki­jää teol­lis­ten elin­tar­vik­kei­den val­mis­tuk­seen!

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa.

Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jän moni­puo­li­set työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät esi­mer­kik­si säi­lyk­kei­den, pus­si­keit­to­jen ja eri­lais­ten mas­so­jen val­mis­ta­mis­ta, liha­myl­lyn käyt­tä­mis­tä, keit­to­pa­to­jen täyt­tä­mis­tä ja pak­kaa­mon työ­teh­tä­viä.

Työ­tä teh­dään joko arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa vuo­ro­vii­koin tai vii­kon­lop­pu­vuo­rois­sa lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin. Vii­kon­lop­pu­vuo­ro­jen kaut­ta on myös mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä kesäk­si täys­päi­väi­sek­si työn­te­ki­jäk­si. Kir­joi­tat­han hake­muk­see­si, olet­ko enem­män kiin­nos­tu­nut täys­päi­väi­ses­tä arki­työs­tä vai vii­kon­lop­pu­vuo­rois­ta!

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Pan­sios­sa, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen.

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me mah­dol­li­suu­den työs­ken­nel­lä joko arki­sin 2‑vuorotyössä tai vii­kon­lop­pu­vuo­rois­sa moni­puo­lis­ten ja vaih­te­le­vien teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa elin­tar­vi­ke­ta­los­sa. Vii­kon­lop­pu­vuo­ro­jen kaut­ta on myös mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä kesäk­si kokoai­kai­sek­si kesä­työn­te­ki­jäk­si! Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä kah­des­sa vuo­ros­sa. Valit­tu­jen hen­ki­löi­den tulee myös hank­kia sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen ensim­mäis­tä työ­vuo­roa. Aiem­pi työ­ko­ke­mus elin­tar­vi­ke- tai tuo­tan­to­työs­tä on plus­saa, mut­ta teh­tä­vät ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan. Työs­sä tar­vi­taan rei­pas­ta työ­asen­net­ta, tark­kuut­ta ja nopeut­ta. Arvos­tam­me myös oma­toi­mi­suut­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Paik­ko­jen lkm: 10
Haku päät­tyy: 19.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 941576