Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä seson­ki­työ­hön, Piikkiö

Etsim­me asiak­kaal­lem­me elintarviketyöntekijää!

 Asiak­kaam­me Sau­von Säi­ly­ke on yli 60-vuo­tias suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka työl­lis­tää ympä­ri­vuo­ti­ses­ti noin 30 työn­te­ki­jää. Seson­kiai­koi­na työn­te­ki­jä­mää­rä kui­ten­kin kak­sin­ker­tais­tuu. Yri­tyk­sen toi­min­taan kuu­luu vihan­nes­ten ja sien­ten jalos­ta­mi­nen kor­kea­laa­tui­sik­si tuot­teik­si. Yri­tys toi­mit­taa tuot­tei­taan vähit­täis­kau­poil­le, teol­li­suu­del­le ja suurtalouksille. 

Työn kuvaus:

Työ­hön kuu­luu elin­tar­vi­ke­teh­taan eri­lai­sia työ­teh­tä­viä. Työ­teh­tä­vät ovat pää­asias­sa eri­lais­ten säi­ly­ke­tuot­tei­den, kuten kurkku‑, sie­ni- ja puna­juu­ri­säi­lyk­kei­den, val­mis­ta­mis­ta, pak­kaa­mis­ta ja lähet­tä­mis­tä eteen­päin. Työ saat­taa kui­ten­kin sisäl­tää myös mui­ta ylei­siä elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon liit­ty­viä työtehtäviä.

Töi­tä teh­dään täl­lä het­kel­lä aamu­vuo­ro­na arki­sin klo 7–15.30, mut­ta työ­hön valit­ta­van tuli­si pys­tyä työs­ken­te­le­mään myös ilta­vuo­ros­sa klo 15.30–23. Työ alkaa syys­kuus­sa ja kes­tää mah­dol­li­ses­ti vuo­den lop­puun. Työ voi mah­dol­li­ses­ti jat­kua tämän jälkeenkin.

Työ­pai­kal­le ei pää­se jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii auton tai muun kul­ku­pe­lin käyttömahdollisuuden!

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia, auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta ja suo­men kie­len tai­toa. Aiem­pi koke­mus lin­jas­to- tai teh­das­työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan alus­ta pitäen! Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­ryyt­tä, tark­kuut­ta ja nopeut­ta sekä halua työs­ken­nel­lä teh­da­sym­pä­ris­tös­sä elin­tar­vik­kei­den parissa.

Tar­joam­me:

-Tar­joam­me sinul­le hel­pos­ti opit­ta­van työn luo­tet­ta­vas­sa suo­ma­lai­ses­sa elin­tar­vi­kea­lan perheyrityksessä.

-Yri­tys tar­jo­aa moni­puo­li­sen työn­ku­van lisäk­si pereh­dy­tyk­sen ja muka­vat työkaverit.

-Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm (arki­sin klo 9–16) p.0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Piik­kiö, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13531766