Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä seson­ki­työ­hön, Nauvo

Pii­pa­no­ja Oy etsii keik­kai­le­via elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jöi­tä tuu­rauk­siin ja joulusesonkiin!

 Asiak­kaam­me Pii­pa­no­ja Oy on vuon­na 1990 perus­tet­tu nau­vo­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on eri­kois­tu­nut kyl­mä­sa­vus­tet­tu­jen kala­tuot­tei­den val­mis­ta­mi­seen. Yri­tyk­sen tuo­te­per­hee­seen kuu­luu kyl­mä­sa­vus­tet­tu lohi, kir­jo­lo­hi, nie­riä, sii­ka ja silakka.

 Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä pro­ses­sin eri työ­vai­heis­sa. Kaik­ki työ­vai­heet teh­dään käsin, jot­ta val­mii­den tuot­tei­den kor­kea laa­tu voi­daan var­mis­taa jokai­ses­sa työvaiheessa.

Töi­tä on tar­jol­la aina­kin jou­luse­son­gin aika­na, mut­ta mah­dol­li­ses­ti myös ennen seson­gin alkua. 

Pii­pa­no­ja sijait­see Nau­vos­sa Prost­vi­kin kyläs­sä, yhden los­si­mat­kan pääs­sä man­te­reel­ta. Kau­em­pa­na asu­vil­ta töi­hin kul­ke­mi­nen vaa­tii siis oman auton käyttömahdollisuuden. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä työs­ken­te­le­mään her­kul­lis­ten kala­tuot­tei­den pariin merel­li­seen Nau­voon! Pii­pa­no­ja Oy tar­jo­aa sinul­le muka­van ja ren­non työ­po­ru­kan sekä kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen käy­tet­tä­viin mene­tel­miin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma­toi­mi­sia keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti aina­kin jou­luse­son­gin ajan! Työ­paik­ka sijait­see Nau­vos­sa, joten kau­em­pa­na asu­vil­ta odo­tam­me mah­dol­li­suut­ta pääs­tä kul­ke­maan töi­hin omaa autoa käyt­täen. Kaik­ki elin­tar­vi­kea­lan koke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Tär­kein­tä on posi­tii­vi­nen asen­ne, tark­ka työ­ote ja halu oppia lisää kala­tuot­tei­den valmistuksesta!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Nau­vo, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 11 pv — 1 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5255175