Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä, Piik­kiö

Asiak­kaam­me etsii oma­toi­mis­ta työn­te­ki­jää elin­tar­vik­kei­den val­mis­tuk­seen ja pak­kauk­seen!

Asiak­kaam­me on yli 60-vuo­tias suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka työl­lis­tää ympä­ri­vuo­ti­ses­ti noin 30 työn­te­ki­jää. Seson­kiai­koi­na työn­te­ki­jä­mää­rä kui­ten­kin kak­sin­ker­tais­tuu. Yri­tyk­sen toi­min­taan kuu­luu vihan­nes­ten ja sien­ten jalos­ta­mi­nen kor­kea­laa­tui­sik­si tuot­teik­si. Yri­tys toi­mit­taa tuot­tei­taan vähit­täis­kau­poil­le, teol­li­suu­del­le ja suur­ta­louk­sil­le. 

Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­pak­kaa­jan työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät pää­asias­sa eri­lais­ten säi­ly­ke­tuot­tei­den, kuten kurkku‑, sie­ni- ja puna­juu­ri­säi­lyk­kei­den, val­mis­ta­mis­ta ja pak­kaa­mis­ta. Työ saat­taa sisäl­tää myös mui­ta ylei­siä elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon liit­ty­viä työ­teh­tä­viä. Töi­tä teh­dään arki­sin joko aamu- tai ilta­vuo­ros­sa.

Työt alka­vat kesän aika­na ja kes­tä­vät aina­kin syys­kuun lop­puun, mah­dol­li­ses­ti myös pidem­pään.

Työ­pai­kal­le ei pää­se jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii auton tai muun kul­ku­pe­lin käyt­tö­mah­dol­li­suu­den!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me muka­van elin­tar­vi­kea­lan työ­pai­kan, jos­sa kaik­ki työ­teh­tä­vät ollaan val­mii­ta opet­ta­maan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia, tai sen hank­ki­mis­ta ennen ensim­mäis­tä työ­vuo­roa, ja auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Aiem­pi työ­ko­ke­mus elin­tar­vi­ke- tai tuo­tan­to­työs­tä on plus­saa, mut­ta teh­tä­vät ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan. Tru­kin­ajo­tai­dos­ta on etua, mut­ta se ei kui­ten­kaan ole pakol­lis­ta. Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­ryyt­tä, tark­kuut­ta ja nopeut­ta. Arvos­tam­me myös reip­paut­ta ja posi­tii­vis­ta asen­net­ta!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16)
Työ­pai­kan osoi­te: Piik­kiö, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Hei­nä­kuus­sa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 01.07.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1848170