Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä kol­mio­lei­pä­lin­jas­tol­le, Turku

Etsim­me Jalos­ta­jal­le kah­ta elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jöi­tä kolmioleipälinjastolle!

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa. Oy Lun­den Ab on savu­ton työpaikka.

Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät pää­asias­sa elin­tar­vik­kei­den, esi­mer­kik­si kol­mio­lei­pien, val­mis­tus­ta ja pak­kaus­ta teh­da­so­lo­suh­teis­sa. Työ­tä teh­dään ihmi­sen ja koneen suju­va­na yhteis­työ­nä tuo­tan­to­lai­tok­sen tuo­re­puo­lel­la. Tuo­tan­to­ti­lan läm­pö­ti­la on n. 6 astet­ta, joten työ­pai­kal­le kan­nat­taa pukeu­tua lämpimästi!

Työ­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa vuo­ro­vii­koin. Aamu­vuo­ro on klo 6:00–14:00 ja ilta­vuo­ro klo 14:00–22:00. Työ saat­taa sisäl­tää myös ns. väli­vuo­ro­ja. Vii­kon­lo­put ovat vapaat! Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttämällä.

Työt alka­vat mah­dol­li­sim­man pian sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le mah­dol­li­suu­den pidem­piai­kai­seen työ­hön moni­puo­lis­ten ja vaih­te­le­vien teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa elin­tar­vi­ke­ta­los­sa. Saat teh­tä­viin myös kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me täy­si-ikäi­syyt­tä ja voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia. Valit­tu­jen hen­ki­löi­den tulee myös hank­kia sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen töi­den aloi­tus­ta. Aiem­pi työ­ko­ke­mus elin­tar­vi­ke- tai tuo­tan­to­työs­tä on plus­saa, mut­ta teh­tä­vät ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan. Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­ryyt­tä, tark­kuut­ta ja nopeut­ta. Arvos­tam­me myös oma­toi­mi­suut­ta, posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p. 0207 129 604 (arki­sin klo 8–16),irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5256393