Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä, Kaarina

Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä, Kaarina

Haem­me nyt elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää perin­teik­kääl­le tur­ku­lai­sel­le elin­tar­vi­kea­lan yri­tyk­sel­le. Jo yli 30 vuot­ta toi­mi­nut nime­käs Den­nis Food Fac­to­ry val­mis­taa laa­duk­kais­ta raa­ka-aineis­ta tuot­tei­ta ja annok­sia, jot­ka ovat herk­kusui­den suo­sios­sa ympä­ri Suo­men. Den­nik­sen tari­na sai alkuun­sa vuon­na 1985, mut­ta juu­ret ulot­tu­vat jopa vuo­teen 1975, kun ensim­mäi­nen Pizze­ria Den­nis avat­tiin Turus­sa. Nyt, mon­ta kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min yri­tys työl­lis­tää yli 20 alan ammattilaista.

Työn kuvaus

Täs­sä teh­tä­väs­sä työs­ken­te­let perin­tei­tä vaa­li­vas­sa tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa val­mis­taen muun muas­sa pizza­tai­ki­naa, pais­to­pis­te­tuot­tei­ta, bage­lei­ta ja mui­ta her­kul­li­sia seson­ki­tuot­tei­ta. Työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät mm. tai­ki­nan­te­koa, linjasto‑, paisto‑, esi­val­mis­te­lu- ja vii­meis­te­ly­työ­tä sekä jon­kin ver­ran myös pakkaustyötä.

Työ­tä teh­dään arki­sin kak­si­vuo­ro­työ­nä, pää­sään­töi­ses­ti vuo­ro­vii­koin aamu/iltavuoroja klo 6–22 välil­lä. Täs­sä työs­sä tulet työs­ken­te­le­mään Kaa­ri­nan toi­mi­pis­teel­lä hyvien kul­ku­yh­teyk­sien varrella.

Tar­joam­me

Tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen työn sekä upean mah­dol­li­suu­den työs­ken­nel­lä nimek­kääs­sä elin­tar­vi­kea­lan yri­tyk­ses­sä ja saat kehit­tää itseä­si alan ammattilaisena.

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­jo­taan kat­ta­va pereh­dy­tys teh­tä­viin, mm. tai­ki­nan­kä­sit­te­ly­töi­hin ja kau­lin­ta­lin­jas­toon. Tar­joam­me työn kan­nus­ta­vas­sa työym­pä­ris­tös­sä laa­duk­kai­den raa­ka-ainei­den paris­sa.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Arvos­tam­me koke­mus­ta elin­tar­vi­kea­lal­ta, eli sinul­la voi olla sovel­tu­va kou­lu­tus, mut­ta sitä­kin enem­män toi­vom­me muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­mus­ta esi­mer­kik­si suur­ta­lous­keit­tiös­tä, osaa­mis­ta kah­vi­lei­pä­lin­jas­ton hoi­dos­ta tai tai­ki­nan­teos­ta. Pak­kaus­ko­neen hoi­to­tai­dois­ta on etua työs­sä. Toi­vom­me, että työn huo­lel­li­suus ja laa­tu ovat sinul­le tär­kei­tä, sil­lä osal­ta­si vas­taat tuot­tei­den tin­ki­mät­tö­mäs­tä laa­dus­ta. Työ­hön ollaan val­mii­ta myös kouluttamaan.

Odo­tam­me sinul­ta rei­pas­ta asen­net­ta työ­hön sekä yhteis­työ­ky­kyä. Työ­hön edel­ly­täm­me täy­si-ikäi­syyt­tä, riit­tä­vää suo­men kie­len tai­toa sekä hygieniapassia.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 26.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7160157