Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä esi­val­mis­tuk­seen, Turku

Etsim­me Jalos­ta­jal­le  elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää esivalmistustehtäviin!

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ ja Savu­ho­vi. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa. Oy Lun­den Ab on savu­ton työpaikka.

Työn kuvaus:

Esi­val­mis­tus­teh­tä­viin kuu­luu esi­mer­kik­si majo­nee­sien, puu­ro­jen, keit­to­jen ja salaat­ti­poh­jien val­mis­tus­ta ja sekoi­tus­ta. Mas­so­ja val­mis­te­taan suu­ria mää­riä ker­ral­laan, joten työ­teh­tä­vät ovat usein myös hyvin fyy­si­siä. Esi­val­mis­tus­puo­lel­la jokai­nen työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee aina vii­kon yhden työ­teh­tä­vän paris­sa ja vaih­taa seu­raa­val­la vii­kol­la toi­seen teh­tä­vään. Tuo­tan­to­ti­lan läm­pö­ti­la on n. 6 astet­ta, joten työ­pai­kal­le kan­nat­taa pukeu­tua lämpimästi!

Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­sin, vii­kon­lo­put ovat aina vapaat! Työ­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa vuo­ro­vii­koin, aamu­vuo­ro on klo 6–14 ja ilta­vuo­ro klo 14–22. 

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttämällä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Etsim­me elin­tar­vi­kea­las­ta kiin­nos­tu­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka halua­vat teh­dä fyy­sis­tä työ­tä hek­ti­ses­sä ja moni­puo­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Aiem­pi työ­ko­ke­mus elin­tar­vi­ke- tai tuo­tan­to­työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta teh­tä­vät ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan. Odo­tam­me kui­te­kin jotain työ­ko­ke­mus­ta fyy­si­ses­ti vaa­ti­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Työs­sä tar­vi­taan hygie­nia­pas­sia ja valit­tu­jen hen­ki­löi­den tulee myös hank­kia sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen töi­den aloitusta.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on järjestettyMehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Huhti-kesäkuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 4.4.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 13.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10885738