Design mana­ger, Uusi­maa, Vantaa

Design mana­ger kel­lu­van raken­ta­mi­sen projekteihin

 

Ehkä tun­net Hel­sin­gin Allas Sea Poo­lin? Tie­sit­kö, mikä yri­tys on sen toteu­tuk­sen taka­na?  Jos työ kel­lu­van raken­ta­mi­sen paris­sa kuu­los­taa hyväl­tä, jat­ka lukemista!

 Kel­lu­vaan raken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut Bluet Oy kas­vaa ja hakee nyt rivei­hin­sä uut­ta Design Manageria.

 Design mana­ge­ri­na toi­mit pää­in­si­nöö­rin työ­pa­ri­na. Roo­li on kes­kei­nen ja vas­tuul­li­nen, sisäl­täen suun­nit­te­lun ideoin­tia, pro­jek­tien val­vo­mis­ta ja asiak­kai­den kans­sa kommunikointia.

Design mana­ge­rin roo­lis­sa koros­tu­vat suun­nit­te­luo­saa­mi­nen, pro­jek­tin­hal­lin­ta – ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Työs­ken­te­let yhteis­työs­sä pää­in­si­nöö­rin ja suun­nit­te­luin­si­nöö­rien kans­sa ideoi­den ja hal­lin­noi­den pro­jek­tien suun­nit­te­lu- ja toteutusvaiheita.

Taus­ta­si voi olla raken­nus- tai lai­va­teol­li­suu­des­sa tai kone­suun­nit­te­lus­sa. Tär­kein­tä on koke­mus moni­mut­kais­ten­kin pro­jek­tien suun­nit­te­lus­ta ja valvonnasta.

Työ­kie­li­nä tar­vit­set suju­van suo­men ja englan­nin kie­len tai­dot. Revit tai Solidworks-suun­nit­te­luoh­jel­mis­ton osaa­mi­nen on edel­ly­tyk­se­nä roo­lis­sa menestymiselle.

Tutus­tu Bluet Oy:n aikai­sem­piin pro­jek­tei­hin tääl­lä: https://bluet.fi/en/references/

 

Täs­sä työssä

 • Ideoit ainut­laa­tui­sia kel­lu­van raken­ta­mi­sen pro­jek­te­ja yhdes­sä mui­den suun­nit­te­li­joi­den kanssa
 • Hal­lin­noit pro­jek­tien toteu­tus­ta, Suo­mes­sa ja kansainvälisesti
 • Kom­mu­ni­koit asiak­kai­den kanssa

Odo­tam­me sinulta

 • Vah­vaa pro­jek­ti- ja suun­nit­te­luo­saa­mis­ta esi­mer­kik­si raken­nus- tai laivateollisuudesta
 • Revit tai Solidworks-suun­nit­te­luoh­jel­mis­to­jen osaamista.
 • Tek­nis­tä koulutusta
 • Itse­näis­tä ja vas­tuul­lis­ta työotetta
 • Mat­kus­tus­val­miut­ta, englan­nin kie­len taitoa 

Tar­joam­me

 • Työn ainut­laa­tuis­ten kel­lu­van raken­ta­mi­sen pro­jek­tien parissa
 • Kan­sain­vä­li­sen, inno­va­tii­vi­nen työympäristön
 • Bonus­jär­jes­tel­män kiin­teän pal­kan oheen

 

Huom! Mikä­li tämä työ­paik­ka kiin­nos­taa, mut­ta sinul­la on par­hail­laan käyn­nis­sä toi­nen pro­jek­ti – ei hätää! Voit aloit­taa työn osa-aikai­ses­ti, työs­ken­nel­len aluk­si esi­mer­kik­si 2–3 päi­vää vii­kos­sa ennen kokoai­kai­sek­si työn­te­ki­jäk­si siirtymistä.

Kiin­nos­tuit­ko?  Hienoa!Jätäthän hake­muk­se­si “Hae tätä paik­kaa” ‑pai­nik­kees­ta. Voit myös lähet­tää hake­muk­sen säh­kö­pos­tit­se: susanna@henkilostoliiga.fi

 

Kysy lisää täs­tä työ­pai­kas­ta:
Susan­na Win­ha-Vah­te­ra puh. 0400 286 877 (ma-pe klo 10.00–12.00) / susanna@henkilostoliiga.fi

 Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy, mut­ta työ­so­pi­mus teh­dään suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen (Bluet Oy:n) kanssa. 

Yhteys­hen­ki­lö: Susan­na Win­ha-Vah­te­ra 0400 286 877 susanna@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 22.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5404126