Deli-työn­te­ki­jä, Raisio

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta ja kehit­ty­mis­ha­luis­ta deli-työn­te­ki­jää Raisioon!

Asiak­kaam­me on noin 30-vuo­tias kah­vi­la-alan yri­tys, jol­la on usei­ta toi­mi­pis­tei­tä ympä­ri Turun talous­a­luet­ta. Yri­tyk­sen omat lei­pu­rit lei­po­vat päi­vit­täin her­kul­lis­ta lei­pää ja makei­ta lei­von­nai­sia, joi­ta myy­dään tuo­ree­na yri­tyk­sen eri toi­mi­pis­teis­sä. Lei­po­mo­tuot­tei­den lisäk­si kah­vi­lois­sa on tar­jol­la läm­min­tä lou­nas­ta ja eri­lai­sia kyl­miä salaat­ti- ja leipäannoksia.

Työn kuvaus:

Deli-työn­te­ki­jä­nä vas­taat kah­vi­las­sa myy­tä­vien kyl­mien deli-tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­ta.  Työ­hö­si kuu­luu esi­mer­kik­si raik­kai­den salaat­tien ja suo­lais­ten pii­ra­koi­den val­mis­ta­mis­ta sekä paton­kien ja crois­sant­tien täyttämistä.

Kyl­mäk­kö­työn lisäk­si pää­set osak­si oman toi­mi­pis­tee­si ja koko yri­tyk­sen kehit­tä­mis­tä, joten toi­vom­me sinul­ta myös inno­va­tii­vi­suut­ta ja kehit­tä­mis­ha­lua. Tähän inno­vaa­tio­työ­hön kuu­luu esi­mer­kik­si kausi­kam­pan­joi­den suun­nit­te­lua ja deli­va­li­koi­man uudis­ta­mis­ta yhdes­sä muun tii­min kans­sa. Tavoit­tee­na on, että ajan kulues­sa voi­sit ottaa vas­tuul­le­si myös esi­hen­ki­lö­teh­tä­viä sekä talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non teh­tä­viä, esi­mer­kik­si tulos­las­kel­mis­ta ja rek­ry­toin­neis­ta huolehtimista.

Töi­tä teh­dään arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa Rai­sios­sa sijait­se­vas­sa kah­vi­las­sa. Työt alka­vat vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa, mut­ta aikai­sem­pi­kin aloi­tus on mah­dol­li­nen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­ta, mut­ta työl­lis­tyt suo­raan yri­tyk­sen kir­joil­le vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le vaki­tui­sen päi­vä­työn moni­puo­lis­ten, vas­tuul­lis­ten ja mie­len­kiin­tois­ten teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa var­si­nais­suo­ma­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä. Saat ympä­ril­le­si muka­van ja huu­mo­rin­ta­jui­sen tii­min, joka tukee ja aut­taa sinua aina tar­vit­taes­sa. Pää­set val­mis­ta­maan her­kul­li­sia deli­tuot­tei­ta, mut­ta myös kehit­tä­mään sekä oman toi­mi­pis­tee­si että koko kah­vi­la­ket­jun toi­min­taa. Tavoit­tee­na on, että työn ohes­sa kehi­tät myös omaa osaa­mis­ta­si niin, että voit myö­hem­min siir­tyä osit­tain hal­lin­nol­li­siin teh­tä­viin ja esihenkilötyöhön.

Odo­tam­me:

Etsim­me osaa­vaa ja koke­nut­ta keit­tiö­puo­len työn­te­ki­jää, jol­la on innos­tus­ta myös kehit­tä­mis­teh­tä­viä koh­taan. Edel­ly­täm­me siis keit­tiö­puo­len koke­mus­ta joko ravin­to­las­ta tai esi­mer­kik­si isom­mas­ta ruo­ka­kau­pas­ta sekä kykyä työs­ken­nel­lä huo­lel­li­ses­ti pai­nei­ses­sa­kin ympä­ris­tös­sä. Kokin kou­lu­tus ei ole pakol­li­nen, mut­ta se kat­so­taan toki eduk­si. Työs­sä tar­vi­taan oma­toi­mi­suut­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja kykyä omak­sua nopeas­ti uusia asioi­ta. Odo­tam­me myös kun­nian­hi­mois­ta suh­tau­tu­mis­ta sekä oman osaa­mi­sen että yri­tyk­sen kehittämiseen.

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Ravin­to­la-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.12.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 26.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5739925