CNC-Sor­vaa­ja, Pir­kan­maa, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me CNC-Sor­vaa­jaa vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Tampereelle!

Asiak­kaam­me on pit­kään alal­la toi­mi­nut moni­puo­lis­ten muo­vi­kom­po­nent­tien val­mis­tuk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Työn­ku­va­na on sor­vaa­jan teh­tä­vät Fanuc-ohja­tul­la sor­vil­la. Teh­tä­vä­nä on pal­jon yksit­täis­kap­pa­lei­ta sekä lyhyi­tä sar­jo­ja, mate­ri­aa­li­na on eri­lai­set muo­vit. Töi­tä teh­dään yhdes­sä vuo­ros­sa ja palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukai­sek­si. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos omaat aina­kin muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­muk­sen CNC-koneis­ta­jan teh­tä­vis­tä ja sinul­la on koke­mus­ta ohjel­moin­nis­ta ja ase­tuk­sien vaih­dois­ta. Eduk­si kat­som­me aikai­sem­man koke­muk­sen muo­vi­työs­tös­tä ja cad/cam ohjel­moin­nis­ta. Teh­tä­väs­sä vaa­di­taan myös kykyä kom­mu­ni­koi­da suo­mek­si suul­li­ses­ti ja kirjallisesti.

  Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja lisäk­si saat oman HR-yhteys­hen­ki­lön koko työ­suh­tee­si ajalle. 

  Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

  Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi. 

  Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

  Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


  Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
  Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Tam­pe­re, Pirkanmaa
  Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
  Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
  Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
  Palk­kaus: Osaa­mi­sen mukaan
  Paik­ko­jen lkm: 1
  Haku päät­tyy: 24.3.2023
  Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
  Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943168