CNC-koneis­ta­ja, Tampere

Ter­ve­pä ter­ve, ammat­ti­tai­toi­nen koneis­ta­ja! Tam­pe­reel­la oli­si vaki­tui­nen työ­paik­ka tarjolla. 

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let kom­po­nent­te­ja val­mis­ta­vas­sa kone­pa­jas­sa joko ham­mas­tus- tai hion­ta­vai­hees­sa. Työ ei ole pelk­kää kap­pa­leen­vaih­toa, vaan vas­tuul­la­si on myös ohjel­moin­ti ja ase­tus­ten teko.

Kysees­sä on kokoai­kai­nen 2‑vuorotyö. Työ­suh­de sol­mi­taan tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja työ­suh­teen ede­tes­sä sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen kirjoille. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työn arvos­te­tus­ta ja pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Työ­ti­lat ovat nyky­ai­kai­set ja kone­kan­ta sekä käy­tet­tä­vät ohjel­mis­tot moder­ne­ja. Saat työ­hön hyvän pereh­dy­tyk­sen ja työ­suh­teen ede­tes­sä on mah­dol­lis­ta ede­tä haas­ta­vam­piin­kin teh­tä­viin. Palk­ka on neu­vo­tel­ta­vis­sa koke­muk­sen ja osaa­mi­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut.

Odo­tam­me:

Sinul­la tuli­si olla sovel­tu­va kou­lu­tus, vähin­tään 2 vuo­den työ­ko­ke­mus­ta koneis­ta­jan teh­tä­vis­tä, vah­vaa ohjel­moin­tio­saa­mis­ta sekä kuvienlukutaitoa.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si haku­lo­mak­keen kaut­ta paris­sa minuu­tis­sa, niin soi­tan sinul­le kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa minul­le suo­raan, p. 040 1968986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986. aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 25.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 14.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5270747