CNC-koneis­ta­ja pit­kä­jyr­si­mel­le, Pir­kan­maa, Orivesi

Etsim­me asiak­kaal­lem­me CNC-koneis­ta­jaa vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Orivedelle!

Asiak­kaam­me on pit­kään alal­la toi­mi­nut ali­han­kin­ta­ko­ne­pa­ja. Työn kuva­na on koneis­ta­jan teh­tä­vät pit­kä­jyr­si­mel­lä. Lisäk­si käy­tät sil­ta­nos­tu­ria ja truk­kia. Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa ja palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukai­sek­si. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos sinul­la on alan kou­lu­tus ja koke­mus­ta CNC-koneis­tuk­ses­ta. Osaat lukea pii­rus­tuk­sia ja Hei­den­hain-ohjaus on sinul­le jo ennes­tään tut­tu. Eduk­si kat­so­taan sil­ta­nos­tu­rin- ja tru­kin­käyt­tö­tai­to, mut­ta nämä voi­daan kou­lut­taa tarvittaessa.

  Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä, kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen ja hyvät hen­ki­lös­tö­edut. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja lisäk­si saat oman HR-yhteys­hen­ki­lön koko työ­suh­tee­si ajalle. 

  Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

  Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

  Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

  Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


  Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
  Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Ori­ve­si, Pirkanmaa
  Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
  Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
  Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
  Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
  Paik­ko­jen lkm: 1
  Haku päät­tyy: 24.3.2023
  Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
  Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943163