CNC-koneis­ta­ja, Nokia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me CNC-koneis­ta­jaa Nokialle! 

Työn kuvaus:

CNC-koneis­ta­ja­na teet 2‑vuorotyötä työs­tö­kes­kuk­sel­la. Työ sisäl­tää kap­pa­leen­vaih­toa sekä ase­tus­ten tekoa ja ohjel­moin­tia. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan syk­syn aikana.

Odo­tam­me:

Sovit tähän työ­hön, jos sinul­la on aina­kin noin vuo­den ver­ran ohjel­moin­tia sisäl­tä­vää työ­ko­ke­mus­ta koneis­ta­mi­ses­ta ja osaat lukea pii­rus­tuk­sia. Työn­te­ki­jä­nä olet oma-aloit­tei­nen ja kyke­net työs­ken­te­le­mään itse­näi­ses­ti. Koneis­ta­jan kou­lu­tus kat­so­taan eduksi.

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on vaki­tui­nen työ­paik­ka kas­va­vas­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kaus on vähin­tään tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES:n mukai­nen, mut­ta osaa­val­le teki­jäl­le mak­se­taan mie­lel­lään rei­lum­min­kin. Mikä­li haluat sinul­la on myös mah­dol­li­suus ede­tä työn­joh­ta­jak­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, 040 196 8986. 

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 30.11.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 16.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5657701