CNC-koneis­ta­ja, Ikaalinen

Hei CNC-koneis­ta­ja! Ikaa­li­sis­sa oli­si sul­le töitä!

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let pää­osin sor­vil­la, mut­ta osaa­mi­se­si ja tar­peen mukaan voit työs­ken­nel­lä myös mui­ta työs­tö­ko­nei­ta. Tar­jol­la on vaki­tui­nen työ täy­sil­lä tun­neil­la eli 40h/vko ja töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työn yri­tyk­ses­sä, jol­la on pit­kä ja vank­ka koke­mus alal­ta. Työ­ti­lat ovat nyky­ai­kai­set ja kone­kan­ta sekä käy­tet­tä­vät ohjel­mis­tot moder­ne­ja. Näi­den lisäk­si saat ympä­ril­le­si osaa­van ja muka­van työ­po­ru­kan, ja saat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen uuteen työ­hö­si. Työs­sä on myös mah­dol­li­suus ede­tä haas­ta­vam­piin teh­tä­viin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

-sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta ja/tai työ­ko­ke­mus­ta koneistuksesta/kappaleenvaihdosta

-piir­rus­tus­ten lukutaitoa

Eduk­si kat­so­taan koke­mus Fanucista.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, p. 040 1968986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986. aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Ikaa­li­nen, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 22.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 8.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5239714