CNC-koneis­ta­ja Etra Oy:lle, Tampere

Etra Oy on suo­ma­lai­nen tek­ni­sen kau­pan eri­kois­lii­ke, joka tar­jo­aa koko­nais­val­tai­ses­ti asiak­kail­leen teol­li­suus­tuot­tei­ta ja ‑pal­ve­lui­ta. Etra on osa Eto­la-yhtiöi­tä, jon­ka lii­ke­vaih­to on 460 M€ ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 1500. Nyt etsim­me Etra Oy:lle Tam­pe­reel­la sijait­se­vaan Engi­nee­ring Plas­tics ‑yksik­köön CNC-koneis­ta­jaa vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Engi­nee­ring Plas­tics –yksik­kö on joh­ta­va kone- ja lai­te­ra­ken­nus­muo­vien toi­mit­ta­ja, jon­ka asiak­kaat toi­mi­vat mm. pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa, pape­ri- ja met­sä­teol­li­suu­des­sa, kemian­teol­li­suu­des­sa, lai­van­ra­ken­nuk­ses­sa sekä elin­tar­vi­ke- ja lääketeollisuudessa.

Työn kuvaus:

Työs­sä­si tulet teke­mään CNC-koneis­tus­ta sor­vil­la tai jyr­sin­näs­sä. Työs­tet­tä­vät kap­pa­leet ovat eri­lai­sia muo­vi­kap­pa­lei­ta. Yksit­täis kap­pa­leis­ta tuhan­sien sar­joi­hin. Kap­pa­leet ovat hel­pos­ti käsin nos­tet­ta­vis­sa. Koneis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vät ohjauk­set ovat Fanuc ja Hei­den­hain, CAM-ohjel­mis­ta käy­tös­sä on Surfcam.

Työ­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa 06–14 ja 14–22 37,5h/vko. Työ­paik­ka sijait­see Tam­pe­reen Kau­ka­jär­vel­lä hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta työ­suh­teen ede­tes­sä sinul­la on mah­dol­li­suus siir­tyä Etran kirjoille.

Tar­joam­me: 

Tar­joam­me työn suo­ma­lai­ses­sa teol­li­suusa­lan per­hey­ri­tyk­ses­sä, jol­la on erin­omai­nen mai­ne alal­laan. Työ­tä pää­set teke­mään toi­mi­vis­sa ja nyky­ai­kai­sis­sa tilois­sa ja työ­si tuek­si saat kan­nus­ta­van ja ammat­ti­tai­toi­sen tii­min. Palk­kaus sovi­taan vali­tun hen­ki­lön mukaan.

Odo­tam­me:

Sopi­val­ta haki­jal­ta toi­vom­me aiem­paa koke­mus­ta koneis­ta­mi­ses­ta joko työ­ko­ke­muk­sen tai opin­to­jen kaut­ta. Odo­tam­me sinul­ta myös tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, itseoh­jau­tu­vaa työs­ken­te­ly­otet­ta sekä rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lu­ta­paa. Voit taus­tal­ta­si olla niin CNC-koneis­ta­ja kuin manu­aa­li­ko­neis­ta­ja­kin. Arvos­tam­me eri­tyi­ses­ti FANUC ja Hei­den­hain ‑ohjaus­ten tun­te­mus­ta sekä mah­dol­lis­ta Mas­tercam- ja Surfcam ‑ohjel­mien hal­lit­se­mis­ta, mut­ta tämä ei ole edel­ly­tys työs­sä. Työ­kie­le­nä on Suomi.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13286286