Beto­ni­myl­lä­ri, Tam­pe­re, Ylöjärvi

Asiak­kaam­me hakee beto­ni­myl­lä­ri/-labo­rant­tia Pirkanmaalla!

 

Asiak­kaam­me on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­pia mate­ri­aa­lin ja pal­ve­lui­den toi­mit­ta­jia raken­nus- ja maan­ra­ken­nusa­lal­la. Tar­jon­taan kuu­luu beto­nin, soran ja kal­lio­murs­keen val­mis­tus, myyn­ti sekä avo­lou­hin­ta. Yhtiö on otta­nut vii­me aikoi­na suu­ria aske­lia eko­lo­gi­suu­des­sa kehit­tä­mäl­lä pro­ses­se­jaan ja tar­joa­mal­la vaih­toeh­to­ja, jot­ka pie­nen­tä­vät beto­ni­tuo­tan­nos­ta aiheu­tu­vaa hii­li­ja­lan­jäl­keä.
Yhtiöl­lä on beto­ni­lii­ke­toi­min­taa Län­si-Suo­men, Ete­lä-Suo­men, Pir­kan­maan ja Poh­jan­maan alueilla.

Työn kuvaus

Asiak­kaam­me hakee beto­ni­myl­lä­ri/-labo­rant­tia toi­mi­maan Lah­des­jär­ven ja Ylö­jär­ven beto­ni­teh­tail­laan. Työ­teh­tä­viin lukeu­tu­vat pää­asias­sa beto­ni­mas­san val­mis­ta­mi­nen, laa­dun­val­von­ta sekä beto­ni­teh­taan ylei­set huol­to- ja kunnossapitotehtävät.

Työ­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti arki­sin klo 6.00–16.00 välil­lä Tam­pe­reen ja Ylö­jär­ven teh­tail­la vaih­del­len. Seson­kiai­kaan päi­vät saat­ta­vat venyä.

Teki­jän toi­vo­taan löy­ty­vän nopeas­ti. Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätä hake­muk­se­si välit­tö­mäs­ti sil­lä täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me

Tar­joam­me hyvä­palk­kai­sen, pit­kä­ai­kai­sen koko­päi­vä­työn vas­tuul­li­ses­sa ja jous­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä. Tar­joam­me haas­ta­via työ­teh­tä­viä ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alan huip­pu ammat­ti­lai­sek­si.
Vali­tul­la hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus saa­vut­taa pit­kä­ai­kai­nen, vakaa työ­suh­de asia­kas­yri­tyk­sem­me palveluksessa.

Odo­tam­me

Haki­joil­ta toi­vom­me vähin­tään muu­ta­man vuo­den koke­mus­ta tuo­tan­non työ­teh­tä­vis­tä, ja tai­toa hoi­taa työt tur­val­li­ses­ti, laa­duk­kaas­ti ja tehok­kaas­ti. Teh­tä­vät edel­lyt­tä­vät myös huo­lel­lis­ta työ­otet­ta, jous­ta­vuut­ta, yhteis­työ­ky­kyi­syyt­tä sekä halua sitou­tua nou­dat­ta­maan työ­tur­val­li­suus­käy­tän­tö­jäm­me työs­ken­te­lys­sä. Beto­ni­la­bo­ran­tin päte­vyys kat­so­taan eduk­si, mut­tei ole edel­ly­tys työnhakemiselle.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Mat­ti Mas­to­kan­gas, p. 0207 129 601 (arki­sin klo 9–17), matti.mastokangas@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Ylö­jär­vi, Pir­kan­maa Työ alkaa: Heti tai sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 19.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 6.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7123818