Beto­nie­le­ment­ti­työn­te­ki­jä, Sastamala

Mou­hi­jär­ven Beto­ni Oy on beto­nie­le­ment­tien val­mis­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka pää­tuot­tee­na on asiak­kaan suun­ni­tel­mien mukaan val­mis­te­tut mittatilauselementit.

Haem­me heil­le nyt ELEMENTTITYÖNTEKIJÖITÄ Mouhijärvelle. 

Täs­sä työs­sä teet moni­puo­li­sia ele­ment­tien raken­ta­mi­seen liit­ty­viä teh­tä­viä. Työ on arki­päi­vä­työ­tä ja työ­ajat voi­daan sopia jous­ta­vas­ti toi­vee­si mukaan. Aloi­tus on tou­ko­kuun aika­na ja töi­tä on tar­jol­la vaki­tui­ses­ti. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan Mou­hi­jär­ven Beto­nin kirjoille. 

Odo­tam­me sinul­ta aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta beto­nie­le­ment­tien val­mis­ta­mi­ses­ta tai muus­ta raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­des­ta. Lisäk­si toi­vom­me pii­rus­tus­ten luku­tai­toa, hyvää fyy­sis­tä kun­toa, suo­men kie­len tai­toa sekä kykyä työs­ken­nel­lä ryhmässä. 

Tar­jol­la on moni­puo­li­nen työn­ku­va ja muka­van kokoi­nen työ­po­ruk­ka. Palk­kaus poh­jau­tuu raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES:een ja Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä hake­muk­se­si paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Sas­ta­ma­la, Pir­kan­maa Työ alkaa: Tou­ko­kuun aika­na Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 26.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7169119