Beto­ni­au­ton­kul­jet­ta­ja, Lieto

Asiak­kaam­me hakee beto­ni­pump­puau­ton / beto­ni­au­ton kul­jet­ta­jaa Turun seudulla!

Asiak­kaam­me on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­pia mate­ri­aa­lin ja pal­ve­lui­den toi­mit­ta­jia raken­nus- ja maan­ra­ken­nusa­lal­la. Tar­jon­taan kuu­luu beto­nin, soran ja kal­lio­murs­keen val­mis­tus, myyn­ti sekä avo­lou­hin­ta. Yhtiö on otta­nut vii­me aikoi­na suu­ria aske­lia eko­lo­gi­suu­des­sa kehit­tä­mäl­lä pro­ses­se­jaan ja tar­joa­mal­la vaih­toeh­to­ja, jot­ka pie­nen­tä­vät beto­ni­tuo­tan­nos­ta aiheu­tu­vaa hii­li­ja­lan­jäl­keä. Yhtiöl­lä on beto­ni­lii­ke­toi­min­taa Län­si-Suo­men, Ete­lä-Suo­men, Pir­kan­maan ja Poh­jan­maan alueilla.

Työn kuvaus

Asiak­kaam­me hakee beto­ni­au­ton­kul­jet­ta­jaa ope­roi­maan Lie­dos­sa toi­mi­val­ta beto­ni­teh­taal­ta käsin. Työs­sä ajat yhtiön laa­duk­kaal­la kalus­tol­la beto­ni­kul­je­tuk­sia. Aiem­pi koke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta myös kou­lut­ta­maan. Työs­sä kehit­tyes­sä­si pää­set aja­maan beto­ni­pump­puau­toa ja voit saa­vut­taa vaki­tui­sen työ­suh­teen asiakasyrityksessämme.

Töi­tä teh­dään päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta par­haa­seen seson­kiai­kaan päi­vät veny­vät usein pit­kik­si, joka luon­nol­li­ses­ti näkyy myös tili­nau­has­sa. Tal­vi­kuu­kausi­na toi­mi­taan nor­maa­lei­na työ­ai­koi­na päivävuorossa.

Teki­jän toi­vo­taan löy­ty­vän nopeas­ti. Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätä hake­muk­se­si välit­tö­mäs­ti sil­lä täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me

Tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen koko­päi­vä­työn vas­tuul­li­ses­sa ja jous­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä. Tar­joam­me haas­ta­via työ­teh­tä­viä ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alan huip­pu ammat­ti­lai­sek­si asia­kas­yri­tyk­sem­me kou­lu­tuk­ses­sa. Vali­tul­la hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus saa­vut­taa pit­kä­ai­kai­nen, vakaa työ­suh­de asia­kas­yri­tyk­sem­me palveluksessa.

Odo­tam­me

C‑luokan ajo­kort­ti, voi­mas­sa ole­va ammat­ti­pä­te­vyys sekä työ­tur­val­li­suus­kort­ti ovat edel­ly­tyk­se­nä työn suo­rit­ta­mi­sel­le. Aiem­pi koke­mus beto­ni­au­ton­kul­jet­ta­jan teh­tä­vis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta myös kou­lut­ta­maan. Työs­sä menes­tyäk­seen tär­kein­tä on oikea asen­ne ja halu oppia!
Odo­tam­me sinul­ta aikaan­saa­vaa ja huo­lel­lis­ta työ­otet­ta. Olet yhteis­työ­ky­kyi­nen, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen ja oma-aloit­tei­nen. Tun­net ylpeyt­tä omas­ta työs­tä­si ja haluat teh­dä sen kii­rees­sä­kin hyvin.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Jan Lindgren, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi. Tie­dus­te­lut arki­sin klo 9–17 nume­ros­ta p. 0207 129 602.
Työ­pai­kan osoi­te: Lie­to, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti tai sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 19.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 5.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7108519