Avus­ta­va tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Turku

EJT-Tek­niik­ka Oy etsii kah­ta avus­ta­vaa tuo­tan­to­työn­te­ki­jää metalliteollisuuteen!

Asiak­kaam­me EJT-Tek­niik­ka Oy on tur­ku­lai­nen kone­pa­ja, joka toi­mii lai­va­teol­li­suu­den metal­li­töi­den ali­han­kin­tay­ri­tyk­se­nä. Yri­tys sijait­see logis­ti­ses­ti hyväl­lä pai­kal­la Turun Ori­ke­dol­la. Yri­tyk­sen eri­kois­osaa­mi­seen kuu­luu metal­li­set leik­kuu­osat, man­ke­loin­ti, sär­mäys ja porauk­set. Yri­tys tar­jo­aa myös leik­kuu­osien kokoa­mis­ta hitsaamalla.

Työn kuvaus:

Avus­ta­van metal­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vään kuu­luu sekä hal­li­nos­tu­ril­la työs­ken­te­lyä että käsin teh­tä­vää tuo­tan­to­työ­tä. Töi­tä teh­dään polt­to­leik­kaa­mos­sa, jos­sa läm­pö­ti­lat ja desi­be­lit voi­vat nous­ta hyvin­kin kor­keik­si. Työ vaa­tii sekä fyy­sis­tä voi­maa että tark­kaa ja huo­lel­lis­ta työotetta. 

Työ­tä teh­dään 3‑vuorotyönä. Työn voi aloit­taa nopeal­la­kin aika­tau­lul­la, mut­ta aloi­tus voi­daan myös sopia myö­hem­mäk­si. Työt jat­ku­vat aina­kin kevää­seen 2022, mah­dol­li­ses­ti pidempäänkin.

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, ja töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me moni­puo­li­sen tuo­tan­to­työn arvos­te­tus­sa metal­li­pa­jas­sa, jos­sa nou­da­te­taan kan­sain­vä­li­siä stan­dar­de­ja. EJT-Tek­niik­ka tar­jo­aa työ­hön myös kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä 3‑vuorotyössä ja hyvää fyy­sis­tä kun­toa. Aiem­pi koke­mus tuo­tan­to- tai teol­li­suus­työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Tär­kein­tä on rei­pas ja oma­toi­mi­nen asen­ne sekä halu työs­ken­nel­lä metal­li­teol­li­suu­den paris­sa. Työs­sä tar­vi­taan myös tark­kuut­ta, huo­lel­li­suut­ta ja hyviä yhteistyötaitoja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 4.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5181256