Avus­ta­va LVI-työn­te­ki­jä, Naantali

TS-Ilma­huol­to Oy etsii apu­työn­te­ki­jää ilmanvaihtohuoltoon

TS-Ilma­huol­to Oy on ilman­vaih­to­ka­na­va­huol­to­jen, ‑puh­dis­tus­ten ja ‑asen­nus­ten osaa­va per­hey­ri­tys Naan­ta­lis­ta.

Työn kuvaus:

Ilman­vaih­to­huol­lon teh­tä­vis­sä pää­set avus­ta­maan ilman­vaih­to­ka­na­vien puh­dis­tuk­sis­sa ja muis­sa vaih­te­le­vis­sa kun­nos­sa­pi­don teh­tä­vis­sä. Työ­teh­tä­viin kuu­luu muun muas­sa vent­tii­lien imu­roin­ti ja pesu. Pää­set avus­ta­maan IV-kana­vien puh­dis­tus­teh­tä­vis­sä har­ja­ko­neen käy­tös­sä. Pyr­ki­myk­se­nä on var­mis­taa jär­jes­tel­män toi­min­ta­kun­to ja käyt­tö­var­muus.
Töi­tä teh­dään jous­ta­vin työ­ajoin, yhdes­sä vuo­ros­sa Turun ja ympä­rys­kun­tien alu­eel­la. Työs­sä on haki­jan halu­tes­sa mah­dol­li­suus myös päi­vän tai kah­den komennuskeikkoihin.

Haet­han pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le mie­len­kiin­toi­sen työn aina­kin lop­pu­vuo­den ajak­si. Asia­kas­yri­tyk­sem­me tar­jo­aa sinul­le kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen sekä moni­puo­li­set työ­teh­tä­vät, jos­sa näet oman työ­si tulok­set välit­tö­mäs­ti käy­tän­nös­sä.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Toi­vom­me sinun ole­van oma-aloit­tei­nen ja toi­meen tart­tu­va. Et tar­vit­se juu­ri­kaan amma­til­lis­ta osaa­mis­ta tai työ­elä­män aiem­paa koke­mus­ta, mut­ta osaat ottaa vas­taan ohjei­ta ja opas­tus­ta. Olet val­mis teke­mään töi­tä reip­paas­ti ja oppi­maan uut­ta. Olet jous­ta­va ja kyke­net toi­mi­maan työ­pa­rin kans­sa. Sie­dät myös ajoit­tain pölyä ja työ­hön liit­ty­vien konei­den melua.
Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus kat­so­taan eduk­si, mut­ta se ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Mikä­li halu­ja on, voit pääs­tä osal­lis­tu­maan myös päi­vän tai kah­den työ­ko­men­nuk­sil­le. Työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­set kulut ja lisät luon­nol­li­ses­ti korvataan.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren (arki­sin klo 9–16) p.0207 129 602, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan helmikuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: TES mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 5.2.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 30.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10419356