Avoin hake­mus teol­li­sen tuo­tan­non työ­teh­tä­viin, Varsinais-Suomi

Avoin hake­mus teol­li­sen tuo­tan­non työtehtäviin

Etsit­kö uusia tuu­lia työ­ural­le­si tai olet­ko ken­ties otta­mas­sa ensim­mäi­siä aske­lei­ta koh­ti työelämää? 

Me haem­me täl­lä­kin het­kel­lä eri­lai­sil­la osaa­mis­vaa­ti­muk­sil­la ole­via työn­te­ki­jöi­tä asiakasyrityksiimme.

Jätä meil­le avoin hake­mus, niin huo­mioim­me sinut kai­kis­sa tule­vis­sa toimeksiannoissamme!

Ker­ro hake­muk­ses­sa­ni nykyi­ses­tä osaa­mis­ta­si ja itseä­si kiin­nos­ta­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Voit myös liit­tää hake­muk­seen ansio­luet­te­lo­si, joka hel­pot­taa myö­hem­min tapah­tu­vaa haastattelua.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan tavoit­tee­na on tar­jo­ta työn­ha­ki­joil­lem­me hei­tä kiin­nos­ta­via ja moti­voi­via työ­ti­lai­suuk­sia. Kaut­tam­me avau­tu­vat työ­pai­kat voi­vat olla eri toi­mia­loil­ta ja täl­lä het­kel­lä etsim­me jouk­ku­ee­seem­me eri­tyi­ses­ti eri teol­li­suusa­lo­jen tuo­tan­to­töis­tä kiin­nos­tu­nei­ta työnhakijoita.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, niin olem­me vii­py­mät­tä sinuun yhteydessä.

Lisä­tie­to­ja teol­li­sen tuo­tan­non työ­teh­tä­vis­tä antaa Vesa Suo­mi­nen, p. 040 3075011.

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­alan yri­tys­ten lii­ton (HELA ry) jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Lii­ty nyt sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Var­si­nais-Suo­mi, Varsinais-Suomi
Työ alkaa:
Työ­ai­ka: /
Työn kes­to:
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm:
Haku päät­tyy:
Ilmoi­tus jätetty:
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13277462