Avoin hake­mus, Pirkanmaa

Eikö työ­paik­ka­lis­tauk­sis­tam­me löy­ty­nyt täl­lä ker­taa sinul­le sopi­vaa paikkaa? 

 
Jätä meil­le avoin hake­mus!
 
 
Ker­ro meil­le osaa­mi­ses­ta­si, kiin­nos­tuk­sen­koh­teis­ta­si ja aiem­mas­ta koke­muk­ses­ta­si kat­ta­vas­ti mut­ta tii­viis­ti avoi­men hake­muk­sen kaut­ta. Jos et vie­lä ole ehti­nyt ker­ryt­tää työ­ko­ke­mus­ta, ker­ro meil­le mis­sä olet hyvä, mil­le alal­le haluat suun­tau­tua sekä sen, mil­loin oli­sit käy­tet­tä­vis­sä. Mikä­li pys­tym­me mät­sää­mään sinul­le työ­pai­kan, kut­sum­me sinut haastatteluun.

Haki­joil­ta odo­tam­me mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asia­kas­yri­tys­tem­me tar­pei­den mukaan. Kaik­kiin työ­paik­koi­hin ei vaa­di­ta aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta; usein pär­jää reip­paal­la ja toi­meen­tart­tu­val­la asen­teel­la. Arvos­tam­me oma-aloit­tei­suut­ta ja tiimipelihenkisyyttä! 

Yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy


Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: / Kokopäivätyö
Työn kes­to:
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm:
Haku päät­tyy:
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.2.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3513164