Auto­me­kaa­nik­ko, Helsinki

Haem­me nyt AUTOMEKAANIKKOA HELSINGIN ALUEELLE!

Työn kuvaus:

Auto­me­kaa­nik­ko­na työs­ken­te­let itse­näi­ses­ti ja oma­toi­mi­ses­ti moni­puo­li­sis­sa auto­jen huol­to- ja kor­jaus­teh­tä­vis­sä. Työ­teh­tä­vät vaih­te­le­vat päi­vit­täin eri­lai­sis­ta pie­nis­tä huol­to­töis­tä aina isom­piin kor­jaus­toi­men­pi­tei­siin: ren­kai­den vaih­dos­ta aina kan­si­re­mont­tei­hin. Työs­sä pää­set käyt­tä­mään ongel­man­rat­kai­su­tai­to­ja päivittäin.

Tär­kein tavoit­tee­si on saa­da autot val­miik­si laa­duk­kaas­ti ja nopeas­ti. Työ on hek­tis­tä ja nopea­tem­pois­ta, jon­ka vuok­si työs­sä vaa­di­taan ammat­ti­tai­tois­ta ja aikaan­saa­vaa otet­ta työntekemiseen.

Et tai­vu pie­nen tai isom­man­kaan esteen edes­sä, vaan rat­kai­su­kes­kei­ses­ti ja päät­tä­väi­ses­ti kek­sit rat­kai­su­ja haasteisiin.

Odo­tam­me:

  • Yrit­tä­jä­hen­ki­syyt­tä ja intoa tart­tua toi­meen haas­ta­vam­pien­kin pro­jek­tien ratkaisemiseksi.
  • Työ teh­tä­vis­tä on sel­vit­tä­vä oma-aloit­tei­ses­ti ja itse­näi­ses­ti. Odo­tam­me sinul­ta aiem­paa koke­mus­ta auto­me­kaa­ni­kon moni­puo­li­sis­ta töistä.
  • Tär­ke­ää on, että ymmär­rät työym­pä­ris­tön ylei­sen siis­tey­den tär­key­den ja auto­tek­niik­ka on sinul­la hyvin hallussa.
  • Ripe­ää työs­ken­te­ly­otet­ta ja ongelmanratkaisutaitoja.
  • Haluat kehit­tyä ja oppia jat­ku­vas­ti lisää.

Tar­joam­me:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Koea­jan (6kk) jäl­keen sinul­la on mah­dol­li­suus siir­tyä suo­raan asiak­kaal­le vaki­tui­sek­si työntekijäksi.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si hel­pos­ti muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian. Paik­ka täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: TESin mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 27.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13547886