Auto­maa­tio­asen­ta­ja, Naantali

Octo­meca Oy etsii säh­kö- ja automaatioasentajaa!

Octo­meca on 1989 perus­tet­tu, suo­ma­lai­nen kiris­te­kää­rin­tä­ko­nei­ta val­mis­ta­va tek­no­lo­giayh­tiö. Yhtiön toi­min­nan perus­ta­na on asiak­kaan tar­peet huo­mioi­va kul­je­tus­pak­kauk­sen toteu­tus. Oman mekaa­ni­sen- ja auto­maa­tio­suun­nit­te­lun avul­la Octo­meca voi rat­kais­ta asiak­kai­den­sa eri­tyyp­pi­set pak­kaus­haas­teet. Octo­mecan uusi teh­das sijait­see Naan­ta­lin Luon­non­maal­la, jos­ta käsin pak­kaus­ko­neet läh­te­vät kaik­kial­le maa­il­maan.
Vuo­des­ta 2017 läh­tien Octo­meca on ollut osa pak­kaus­lait­tei­siin ja ‑mate­ri­aa­lei­hin eri­kois­tu­nut­ta FROMM-kon­ser­nia, jon­ka maa­il­ma­laa­jui­sen orga­ni­saa­tion ansios­ta suu­ri osa tuo­tan­nos­ta menee vien­tiin. Lait­tei­den lisäk­si yhtiö tar­jo­aa täy­den huol­to- ja varao­sa­pal­ve­lun, sil­lä Octo­meca halu­aa var­mis­taa konei­den­sa asian­mu­kai­sen toi­min­nan koko nii­den elin­kaa­ren ajaksi. 

Työn kuvaus:

Asia­kas­yri­tyk­sem­me lii­ke­toi­min­nan kas­vun vuok­si, haus­sa on nyt huol­toa­sen­ta­ja kää­rin­tä­ko­nei­den asen­nus- ja huol­to­teh­tä­viin. Työt suo­ri­te­taan pää­osin asiak­kai­den tilois­sa niin koti­maas­sa kuin ulko­mail­la. Työ edel­lyt­tää siten mat­kus­tus­val­miut­ta ja riit­tä­vää suul­lis­ta englan­nin kie­len tai­toa. Työ­tä teh­dään pää­osin työ­pa­rin tai tii­min kans­sa. Yri­tyk­sen toi­mi­pis­te sijait­see Naan­ta­lis­sa, mut­ta työn liik­ku­van luon­teen vuok­si oma koti­paik­ka­kun­ta­si voi olla muu­al­la­kin Suomessa. 

Etsim­me pidem­piai­kais­ta teki­jää teh­tä­vään. Työ alkaa kesän jäl­keen, mut­ta halu­tes­sa­si työn on mah­dol­lis­ta alkaa aikaisemminkin.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me haki­jal­ta teh­tä­vään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta (säh­kö-/au­to­maa­tio­asen­ta­ja), suju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa. Vaik­ka työt teh­dään­kin työ­pa­rin kans­sa tai osa­na asian­tun­te­vaa tii­miä, haem­me nyt omaeh­toi­seen työ­hön kyke­ne­vää hen­ki­löä, jol­la tulee siten olla jo muu­ta­man vuo­den koke­mus alan työ­teh­tä­vis­tä. Työ­teh­tä­vät edel­lyt­tä­vät myös matkustusvalmiutta.

Tar­joam­me: 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • muka­van työyh­tei­sön ja kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työtehtäviin.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku:  

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren (arki­sin klo 9–16) p.0207 129 602, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 18.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12132006