Automaatio/Huoltoasentaja, Tam­pe­re

Etsim­me asiak­kaal­lem­me vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Tam­pe­reel­le Automaatio/Huoltoasentajaa

Teh­tä­vä­si on korjata/huoltaa eri­lais­ten toi­mi­ti­la­koh­tei­den kuten kou­lu­ra­ken­nuk­sien sähkö‑, ilmanvaihto‑, läm­mi­tys- jne jär­jes­tel­miä, sekä etsiä ja kor­ja­ta niis­sä ilme­ne­viä viko­ja itse­näi­ses­ti. Kysees­sä on päi­vä­työ, mitä teh­dään klo 07–16 välil­lä liu­ku­vas­ti, vko työ­ai­ka on 38h. Välil­lä voi olla vii­kon­lop­pu­töi­tä, mut­ta ne sovi­taan erik­seen, jos nii­hin on halua. Työ­suh­de on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen. Työt alka­vat heti sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä ja työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan asiak­kaam­me kanssa. 

Odo­tam­me auto­maa­tio­asen­ta­jan tai vas­taa­van kou­lu­tus­ta. Täy­tyy osa­ta hal­li­ta ilman­vaih­don ja veden­kier­ron sää­tö­lait­teet, IV-koneet ja puhal­lin­vek­to­rit, pum­put, moot­to­rit, instru­men­toin­ti yms. Pitää myös osa­ta lukea pii­rus­tuk­sia. B‑ajokortti pitää olla, että pys­tyy liik­ku­maan koh­tei­den välil­lä. Suu­rek­si eduk­se­si kat­so­taan via­net­sin­tä­osaa­mi­nen ja 230V-jär­jes­tel­mien tun­te­mus. Suju­va Suo­men kie­len tai­to on olta­va, kos­ka doku­men­tit yms suomeksi. 

Tar­joam­me:

  • vaki­tui­sen työn kas­va­vas­sa yhtiössä
  • osaa­mis­ta vas­taa­van palk­kauk­sen ja kat­ta­van vali­koi­man henkilökuntaetuja
  • työ­ter­veys­huol­los­sa myös laa­jat sairaudenhoitopalvelut.

Haas­tat­te­lem­me haki­joi­ta jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vä täy­te­tään heti oikean hen­ki­lön löydyttyä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13286328