Asia­kas­pal­ve­li­ja lou­nas­ra­vin­to­laan, Kangasala

Etsim­me asiak­kaal­lem­me esi­val­mis­te­lu­tai­tois­ta asia­kas­pal­ve­li­jaa lou­nas­ra­vin­to­laan Kangasalle!

Työn kuvaus:

Työ­päi­vä­si koos­tu­vat asia­kas­pal­ve­lus­ta, lou­nas­ruo­an esi­val­mis­te­lus­ta ja muis­ta lou­nas­ra­vin­to­lan teh­tä­vis­tä. Työ­tun­te­ja on luvas­sa 0–30 tun­tia viik­koa koh­den, alkuun tun­te­ja tar­jol­la vähän vähem­män ja myö­hem­min tun­ti mää­rä kas­vaa ja tasaan­tuu. Mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Mää­rä­ai­kai­sen sopi­muk­sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta siir­tyä asiak­kaan omak­si työntekijäksi.

Toi­vom­me sinulta:

  • aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta asia­kas­pal­ve­lus­ta ja kas­san käytöstä
  • oma-aloit­tei­suut­ta ja tiimityötaitoja
  • työ­ko­ke­mus­ta ruo­an esi­val­mis­tuk­ses­ta tai kok­ki­na olosta
  • ravin­to­la-alan opin­not ovat plussaa
  • hygie­nia­pas­si on vält­tä­mä­tön tehtävään

Tar­joam­me sinulle

  • Mää­rä­ai­kai­sen työ­pai­kan, jos­sa mah­dol­li­suus jatkoon
  • hyvän ja tii­viin työporukan
  • palk­kauk­sen osaa­mi­sen mukaan

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Pek­ka Aar­nio puh. 040 160 1902 / pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Pek­ka Aar­nio, 040 160 1902 pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kan­ga­sa­la, Pirkanmaa
Työ alkaa: Oikean hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osapäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Maran TES:n mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12119401