Asen­ta­ja, Varsinais-Suomi

Kaa­ri­nan puu­työ etsii kas­vun­sa tuek­si sisä­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia Var­si­nais-Suo­men alueelle!

Kaa­ri­nan Puu­työ on suo­ma­lai­nen, vuon­na 1979 perus­tet­tu sisä­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut pal­ve­lu­yri­tys. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat sisä­ka­tot, akus­toin­ti sekä levy- ja jär­jes­tel­mä­vä­li­sei­nät. Kaa­ri­nan Puu­työl­lä työ­tä teh­dään aina asia­kas­läh­töi­ses­ti ja asiak­kaan toi­vei­den mukaan niin, että suun­ni­tel­mat toteu­tu­vat ker­ral­la kuntoon.

Teh­tä­vän kuvaus:

Asen­ta­ja­na tulet teke­mään töi­tä moni­puo­li­sis­sa Kaa­ri­nan Puu­työn koh­teis­sa sisä­kat­to­jen, väli­sei­nien ja akus­toin­tien paris­sa. Työ­koh­teet sijait­se­vat Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la ja työt teh­dään urakkana.

Odo­tam­me:

Voit olla joko jo koke­mus­ta kar­tut­ta­nut alan osaa­ja tai alan kou­lu­tuk­ses­ta vas­ta­val­mis­tu­nut; pää­asia, että haluat kas­vaa sisä­ra­ken­ta­mi­sen vah­vak­si ammat­ti­lai­sek­si! Työ edel­lyt­tää voi­mas­sa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia ja töi­tä teh­dään urak­ka­na, joten teh­tä­vä vaa­tii jous­ta­vuut­ta ja osit­tais­ta matkustusvalmiutta.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me pit­kä­kes­toi­sen työn Kaa­ri­nan Puu­työn moni­puo­lis­ten ja tun­net­tu­jen työ­koh­tei­den paris­sa. Työ­si tuek­si saat osaa­van ja ammat­ti­tai­toi­sen työyh­tei­sön, joka aut­taa sinua kas­va­maan sisä­ra­ken­ta­mi­sen vah­vak­si ammat­ti­lai­sek­si – ei siis hait­taa, vaik­ka et vie­lä oli­si ehti­nyt kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­ta alal­ta. Työt teh­dään nyky­ai­kai­sil­la ja laa­duk­kail­la työ­ka­luil­la ja työs­tä mak­se­taan urakkapalkka.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Mat­ti Mas­to­kan­gas. Yhtey­de­no­tot arki­sin klo 8–16 nume­roon 0207 129 601.
Työ­pai­kan osoi­te: Var­si­nais-Suo­mi, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 17.5.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 26.4.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3897624