Asen­nus­työn­te­ki­jä, Lempäälä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Lem­pää­lään asen­nus­työn­te­ki­jää!

Täs­sä työs­sä toi­mit ras­kaan kalus­ton asen­ta­jan työ­pa­ri­na kuor­ma-auto­jen huolto‑, kor­jaus- ja asen­nus­töis­sä. Ajan kulues­sa ja osaa­mi­sen kart­tues­sa teh­tä­vä­si muut­tuu itse­näi­sem­mäk­si. Työt alka­vat mah­dol­li­sim­man pian ja työ­suh­de on vaki­tui­nen. Palk­kaus mää­rit­tyy autoa­lan kau­pan ja kor­jaa­mo­toi­min­nan TES:n mukaan.

Sinul­la ei tar­vit­se olla alan kon­ka­ri, mut­ta odo­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Eduk­si kat­so­taan sovel­tu­va kou­lu­tus (esim. ajo­neu­voa­sen­ta­ja), hydrau­liik­kao­saa­mi­nen ja/tai kai­ken­lai­nen koke­mus konei­den paris­sa työs­ken­te­lys­tä. Työ on ajoit­tain kro­pal­le ras­kas­ta, joten hyvä fyy­si­nen kun­to on tar­peen. Työ­olo­suh­tei­den vuok­si sinul­la ei saa olla ast­maa tai pöly­al­ler­gi­aa. Huom! C‑ajokortti on pakol­li­nen edel­ly­tys, sil­lä työ­hön kuu­luu kuor­ma-auto­jen siir­te­lyä. Työ­kie­li on suomi.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä hake­muk­se­si paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Pirkanmaa
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Autoa­lan kau­pan ja kor­jaa­mo­toi­min­nan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13286233