Asen­nus­tek­nik­ko, Turku

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me englan­nin­kie­len­tai­tois­ta asen­nus­tek­nik­koa laivateollisuuteen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me ja sen suo­ma­lai­nen tytä­ryh­tiö ovat maa­il­man kuu­lu­ja lois­to­ris­tei­li­jöi­den viih­de- ja äänen­tois­to­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­sa ja asen­ta­mi­ses­sa. Kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen pää­kont­to­ri on Mia­mis­sa, Yhdys­val­lois­sa, mut­ta sil­lä on Euroo­pan toi­min­to­jaan ja suun­nit­te­lu­työ­tä var­ten yri­tyk­set myös Espan­jas­sa ja Turus­sa. Yri­tys vas­taa Meye­rin Turun tela­kal­la nyt raken­net­ta­vien alus­ten AV-jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­ta ja asennuksista.

Työn kuvaus:

Täs­sä teh­tä­väs­sä työs­ken­te­let asen­nus­tek­nik­ko­na ja vas­taat uusim­pien audio‑, video‑, valais­tus­jär­jes­tel­mien ja nii­den kont­rol­liyk­si­köi­den kokoon­pa­nos­ta ja asen­nuk­ses­ta aina käyt­töön­ot­to­tes­tauk­seen saak­ka. Työ­tä teh­dään sekä kokoon­pa­non paris­sa yhtiön tuo­tan­to­ti­lois­sa että asen­nuk­sen paris­sa val­mis­tu­val­la ris­tei­li­jäl­lä Turun tela­kal­la. Vas­taat työs­tä­si pro­jek­ti­pääl­li­köl­le ja vas­taa­val­le tek­ni­kol­le. On tär­ke­ää, että sel­keät vies­tin­tä­lin­jat säi­ly­vät, joten työs­sä pär­jä­täk­se­si sinul­la tulee olla hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot niin asiak­kai­den kuin työn­joh­don ja muun työ­tii­min kanssa.

Haus­sa on täy­siai­kai­nen teki­jä ja työ alkaa heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä sopi­muk­sen mukaan. Työ on mää­rä­ai­kai­nen kes­täen noin loka-mar­ras­kuun lop­puun, mut­ta mah­dol­li­suus on, että työt jat­ku­vat myös pidempään/vakituiseen työsuhteeseen.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä odo­tam­me sovel­tu­vaa tut­kin­toa tai vas­taa­vaa osaa­mis­ta. Esi­mer­kik­si säh­kö­asen­ta­jan tut­kin­to ja/tai työ­ko­ke­mus vas­taa­van­lai­sis­ta töis­tä on hyvä taus­ta. Eduk­si kat­som­me ymmär­ryk­sen A/V‑testauksesta ja käyt­töön­ot­to­me­ne­tel­mis­tä. Eduk­si lue­taan koke­mus työ­teh­tä­vis­tä, jot­ka liit­ty­vät suo­raan viih­de­jär­jes­tel­mien asen­nuk­seen. Odo­tam­me kykyä lukea ja tul­ki­ta pii­rus­tuk­sia ja osaa­mis­ta eri­lais­ten käsi­työ­ka­lu­jen käytöstä.

Työ on fyy­sis­tä edel­lyt­täen hyvää perus­kun­toa ja työ­tä teh­dään kor­keil­la tik­kail­la ja teli­neil­lä. Työ­tä teh­dään osin Turun tela­kal­la mut­ta työ­hön valit­ta­val­ta toi­vo­taan haluk­kuut­ta myös työs­ken­te­le­mään tela­koil­la ympä­ri maa­il­maa työn edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.

Työ edel­lyt­tää ammat­ti­tai­tois­ta, oma­toi­mis­ta ja rat­kai­su­kes­keis­tä työ­otet­ta sekä lois­ta­via kom­mu­ni­koin­ti­tai­to­ja. Työ­hön valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään suju­vaa englan­nin kie­len osaa­mis­ta, sil­lä työs­sä puhu­taan asiak­kai­den, työ­tii­min ja mui­den sidos­ryh­mä­läis­ten kans­sa pää­osin englantia.

 Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

 Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Mari­ne enter­tain­ment sys­tems ins­tal­la­tion technician

Our client is an inter­na­tio­nal com­pa­ny renown throug­hout the world for their excel­lence in design, fabrica­tion, and assembly of sop­his­tica­ted audio­vi­sual enter­tain­ment sys­tems for clients in mari­ti­me and other industries. The com­pa­ny has branch offices in Fin­land, Spain, and many other count­ries on three dif­fe­rent con­ti­nents. Our client is res­pon­sible with the design and assembly of the enter­tain­ment sys­tems for the crui­se ships being built at the Meyer Tur­ku shi­py­ard in Finland.

Job Desc­rip­tion:

Your task is to work as a tech­nician res­pon­sible for the fabrica­tion of sys­tem racks and cus­tom parts. You will also be res­pon­sible for the ins­tal­la­tion and setup of the crui­se ship’s audio-visual enter­tain­ment sys­tems. You get to work with the very latest tech­no­lo­gy in audio, video, RF, ligh­ting, and com­pu­ter cont­rol systems. 

The work cont­ract is full time, and tem­po­ra­ry until Octo­ber-Novem­ber. Howe­ver, the­re is a pos­si­bi­li­ty of a per­ma­nent position. 

Requi­re­ments:

Desi­red qua­li­fica­tion of an associa­te degree in A/V sys­tems, elect­ro­nics, licen­sed elect­rician, or a tra­de school equi­va­lent. Fluent English lan­gua­ge is requi­red from the can­di­da­te, as the team is multinational.

The fabrica­tion work will be done in at the com­pa­ny faci­li­ties in Tur­ku, whi­le the ins­tal­la­tion will be done on the ship at the Meyer Tur­ku shi­py­ard. Work is phy­sical and requi­res good phy­sique, since the pro­ducts are some­ti­mes qui­te hea­vy. The work will be done in parts on high lad­ders or scaf­fol­ding. Also, the can­di­da­te is to be able to sail with ves­sel on deli­ve­ry if required.

Applica­tion process:

Were you inte­res­ted? Great! Plea­se send your applica­tion as soon as pos­sible, because we start proces­sing applica­tions during the applica­tion period.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga, is over 17 years old and one of the stron­gest per­son­nel ser­vice com­pa­nies in Sout­hern Fin­land. Among our hundreds of emplo­yees, the­re are experts in industry, logis­tics and real esta­te, as well as experts in office work and ser­vice industries. We are an acti­ve expert com­pa­ny, and our goal is to make our emplo­yees com­for­table. Hen­ki­lös­tö­lii­ga is a mem­ber of the Associa­tion of Per­son­nel Ser­vices. Our per­son­nel is insu­red in Poh­jo­la in case of acci­dents and occu­pa­tio­nal health care is orga­nized in Mehiläinen.

Join hundreds of satis­fied emplo­yees at Henkilöstöliiga!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, (ark. 9–15) p. 0207 129 602, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Säh­kö­alan TES, 002 Energia‑, ICT- ja Verkostoala
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10957273