Alu­mii­ni­hit­saa­ja, Pir­kan­maa, Kangasala

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Alu­mii­ni­hit­saa­jaa vaki­tui­seen työ­hön Kangasalle!

Työn kuvaus:

Tar­jol­la moni­puo­li­nen ja vaa­ti­va työ osaa­val­le alu­mii­ni­hit­saa­jal­le. Työ­teh­tä­viin kuu­luu pää­asias­sa alu­mii­ni­sien säi­liöi­den hit­saus­ta, joten koke­mus­ta alu­mii­ni hit­sauk­ses­ta pitää olla. Työ­hön anne­taan pereh­dy­tys kos­ka työs­sä on vaa­ti­via kap­pa­lei­ta ja moni­puo­li­sia.  Työ­ajat ovat arki­sin klo 7–15.30. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. Työ­so­pi­mus teh­dään aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen sinul­la on mah­dol­li­suus siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me:

Toi­vom­me sinul­la ole­van työ­hön sovel­tu­va kou­lu­tus ja/tai koke­mus­ta vas­taa­vis­ta töis­tä. Eduk­si kat­so­taan eri­tyi­ses­ti moni­puo­li­nen hit­saus­ko­ke­mus. Tär­kein­tä on kui­ten­kin teke­vä työ­ote ja halu oppia uut­ta, sil­lä työ­hön saa kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen. Lisäk­si vaa­ti­muk­se­na on suju­va suo­men kie­len taito. 

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on pit­kä­kes­toi­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­tä ja palk­kauk­sen osaa­mi­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jän saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Kan­ga­sa­la, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943155