Alue­pääl­lik­kö, Vantaa

Alue­pääl­lik­kö

Vah­vis­taak­sem­me kas­vuam­me haem­me nyt Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maan Van­taan toi­mi­pis­teel­le alue­pääl­lik­köä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun asian­tun­ti­jay­ri­tys, ja toi­mim­me Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la. Vii­me vuon­na lii­ke­vaih­tom­me oli n. 6,5M€, ja palk­kaa mak­soim­me yli 600 henkilölle.

Teh­tä­vän kuvaus

Täs­sä teh­tä­väs­sä pää­set yksi­kön veto­vas­tuuseen ja vas­taa­maan koko­nais­val­tai­ses­ti alu­ee­si asia­kas­pal­ve­lus­ta aina uus­asia­kas­han­kin­nas­ta asiak­kuu­den yllä­pi­toon, HR-työ­hön ja tilaus­ten täyt­töön. Tär­keim­mät teh­tä­vä­si ovat kas­vat­taa alu­een asiak­kuuk­sien mää­rää, huo­leh­tia asian­tun­te­vas­ta ja aktii­vi­ses­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lus­ta ole­mas­sa ole­vil­le asiak­kail­le sekä var­mis­taa HR-tii­mi­si into ja moti­vaa­tio teh­dä kas­vua kanssasi.

Tar­joam­me

Tar­joam­me itse­näi­sen työn, jos­sa on aidos­ti mah­dol­li­suus kehit­tää pai­kal­lis­ta toi­min­taa. Et kui­ten­kaan ole työ­si kans­sa yksin, vaan menes­ty­mi­se­si takaa­mi­sek­si saat Hen­ki­lös­tö­lii­gan muun tii­min ja asian­tun­ti­joi­den vah­van tuen.

Työ­tä pää­set teke­mään viih­tyi­sis­sä toi­mi­ti­lois­sam­me Van­taan Vero­mie­hes­sä, mut­ta pää­set myös jous­ta­vas­ti yhdis­tä­mään etä­työn elä­män­ti­lan­teel­le­si sopi­val­la taval­la. Tule­vai­suu­des­sa tar­jol­la voi olla suu­rem­mat­kin saap­paat täy­tet­tä­väk­si, mikä­li näl­kää ja ener­gi­aa riit­tää ottaa seu­raa­va harppaus.

Odo­tam­me

Saa­tat olla seu­raa­va Van­taan kol­le­gam­me, mikä­li sinul­la on jo aiem­paa näyt­töä menes­tyk­sek­kääs­tä myyn­nis­tä pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nas­sa tai b2b-rat­kai­su­myyn­nis­tä. Sinul­la on aitoa kiin­nos­tus­ta ja innos­tus­ta toi­mia asiak­kai­dem­me ja työn­te­ki­jöi­dem­me kans­sa, etkä hät­käh­dä välil­lä hek­tis­tä­kin työ­tä. Osaat prio­ri­soi­da teh­tä­viä­si ja siir­ryt jous­ta­vas­ti teh­tä­väs­tä toi­seen, ongel­mien rat­kai­su ja puut­tu­vien palas­ten etsi­mi­nen on intohimosi.

Tär­keim­pä­nä pidäm­me­kin per­soo­naa­si, jol­la otat myyn­nin ja asiak­kuu­det hal­tuun sekä olet jous­ta­va tii­mi­si esihenkilö.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätät­hän hake­muk­se­si ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vii­meis­tään 29.5 mennessä.

Odo­tam­me hakemustasi!

Lisä­tie­to­ja: Piia Savo­lai­nen, p. 0400258039 (var­mim­min tavoi­tet­ta­vis­sa klo 9.00–11.00)

 

Yhteys­hen­ki­lö: Piia Savo­lai­nen, p. 0400258039 (klo 9–11) Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 29.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7169946