Aloit­te­le­va hit­saa­ja, Pir­kan­maa, Urjala

Etsim­me aloit­te­le­vaa hit­saa­jaa Urjalaan! 

Täs­sä työs­sä teet pit­kien teräs­kap­pa­lei­den mig- ja jau­he­kaa­ri­hit­saus­ta. Töi­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa ja tun­te­ja on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan syk­syn aika­na. Työ­suh­de on vaki­tui­nen ja sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille. 

Odo­tam­me haki­jal­ta alan kou­lu­tus­ta, jon­ka lisäk­si aiem­pi työ­ko­ke­mus hit­sauk­ses­ta kat­so­taan eduk­si. Työ­ko­ke­mus ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mä­tön­tä, jos olet nopea oppi­maan uut­ta. Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si oma auto on välttämätön.

Tar­joam­me mah­dol­li­suu­den pääs­tä kiin­ni hit­saa­jan työ­hön ja sitä kaut­ta kehit­ty­mään alan ammat­ti­lai­sek­si. Palk­kaus mää­rit­tyy tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Urja­la, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943147