Ajoneuvoasentaja/korimekaanikko, Tuusu­la

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me korimekaanikkoa/ajoneuvoasentajaa tuu­li­la­sia­sen­ta­jan työ­teh­tä­viin Tuusulaan! 

Työn kuvaus: 

Täs­sä työs­sä päi­vä­si koos­tu­vat tuu­li­la­sien vaih­dois­ta ja kali­broin­neis­ta, iske­mien kor­jauk­sis­ta sekä lasien kul­je­tuk­sis­ta.  Työ­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti arki­sin klo 8–16. Kysees­sä on vaki­tui­nen työ ja aloi­tus­päi­vä sovi­taan tar­kem­min sopi­van teki­jän löydyttyä.

Toi­vom­me:

Toi­vom­me haki­jal­ta autoa­lan kou­lu­tus­ta, esim. ajoneuvoasentaja/korimekaanikko. Työn­te­ki­jä­nä olet huo­lel­li­nen, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen ja oma-aloit­tei­nen. Lisäk­si edel­ly­täm­me, että sinul­la on B‑ajokortti.

Sinul­la ei tar­vit­se olla aikai­sem­paa koke­mus­ta tuu­li­la­sien asen­nuk­ses­ta, sil­lä saat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työtehtävään! 

Tar­joam­me: 

Tar­joam­me mie­len­kiin­toi­sen työn kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä, mah­dol­li­suu­den kehit­tää amma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si sekä muka­vat työ­ka­ve­rit. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja aina vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta, 0447373900, tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka 0447373900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tuusu­la, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 30.9.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5165267