Aar­po­raa­ja, Pir­kan­maa, Pirkkala

Haem­me asiak­kaal­lem­me osaa­vaa aar­po­raa­jaa Pirkkalaan! 

Työs­sä käy­te­tään Hei­den­hain- ja Fanuc ‑ohjat­tu­ja aarporia/työstökeskuksia. Työs­sä teh­dään sekä yksit­täis­kap­pa­lei­ta että isom­pia sar­jo­ja. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin ja töi­tä on tar­jol­la 40h/vko. Työ­suh­de on vaki­tui­nen ja sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen on mah­dol­li­suus siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me haki­jal­ta vah­vaa osaa­mis­ta työ­ko­ke­mus­ta aar­po­rauk­ses­ta, sil­lä asiak­kaal­lam­me ei ole mah­dol­li­suut­ta pereh­dyt­tää teki­jää työ­hön alus­ta alkaen. Käy­tän­nös­sä teh­tä­vä sopii siis ammat­ti­lai­sel­le. Lisäk­si vaa­ti­muk­se­na on suo­men kie­len taito.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan ja ma-pe välil­le sijoit­tu­van päi­vä­työn. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukai­sek­si alkaen 20€/h. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki puh. 040 580 2868/ niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Pirk­ka­la, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943138