Työn­te­ki­jöil­le

 • Hen­ki­lös­tö­lii­gan LikeIt:ssa teet mm. tun­ti­kir­jauk­set pal­kan­mak­sua var­ten, toi­mi­tat sai­ras­pois­sao­lo­to­dis­tuk­set sekä päi­vi­tät omia tietoja.
 • Tun­nuk­set on lähe­tet­ty sinul­le säh­kö­pos­tiin auto­maat­ti­ses­ti, kun lähe­tit Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le työ­ha­ke­muk­sen. Tar­kis­ta siis käyt­tä­jä­ni­mi ja sala­sa­na sähköpostistasi.
 • Lisää aina­kin hen­ki­lö­tun­nus ja tili­nu­me­ro omiin tie­toi­hi­si, niin pal­kan­mak­su onnis­tuu jatkossa!
Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yleis­tä

Ter­ve­tu­loa töi­hin Henkilöstöliigalle!

Työ­nan­ta­ja­si on Hen­ki­lös­tö­lii­ga, joka on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton (HPL) jäsen. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa vuo­des­ta 2006 ja vuon­na 2019 ava­sim­me toi­mi­pis­teet myös Uudel­le­maal­le ja Pir­kan­maal­le. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään!

Hyvä tie­tää:

 • Hoi­dam­me kaik­ki työ­nan­ta­ja­vel­voit­teet kuten palk­ka­si, eläk­kee­si ja muut työnantajamaksut.
 • Teet työ­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä asia­kas­yri­tyk­ses­säm­me, asia­kas­yri­tyk­sen mää­rää­mäs­sä toi­mi­pis­tees­sä, asia­kas­yri­tyk­sen työn­joh­don alaisuudessa. 
Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tun­ti­kir­jauk­sien tekeminen

 • Mer­kit­se työ­tun­ti­si työ­ai­ka­ra­port­tiin Hen­ki­lös­tö­lii­gan LikeIt-jär­jes­tel­mään välit­tö­mäs­ti palk­ka­kau­te­si päätyttyä.
 • Palk­ka­kau­det ovat: A.) jokai­sen kuun 1.–15. päi­vät tai B.) jokai­sen kuun 16.–31. päivät

Pää­set seu­raa­vas­ta lin­kis­tä teke­mään tun­ti­kir­jauk­se­si LikeIt-jär­jes­tel­mään: https://henkilostoliiga.likeit.fi/jsp/Login.jsp

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­kan­mak­su

 • Työ, joka on teh­ty 1.–15. pv, palk­ka mak­se­taan kuun vii­mei­nen päivä.
 • Työ, joka on teh­ty 16.–31. pv, palk­ka mak­se­taan joka kuun 15. päivä.
 • Kuu­kausi­palk­ka­lai­sil­le pal­kat mak­se­taan jokai­sen kuu­kau­den 15. päivä.
 • HUOM! Palk­ka mak­se­taan hyväk­syt­ty­jen tun­ti­ra­port­tien perus­teel­la, muis­ta käy­dä siis täyt­tä­mäs­sä raport­ti­si ajallaan! 
 • Palk­kae­rit­te­lyt saat jär­jes­tel­mäs­tä omil­la tunnuksillasi.
 • Vero­kort­ti päi­vit­ty Hen­ki­lös­tö­lii­gan LikeIt-jär­jes­tel­mään auto­maat­ti­ses­ti sen jäl­keen, kun olet lisän­nyt hen­ki­lö­tun­nuk­sen tietoihisi.
 • Muis­tat­han tal­len­taa LikeIt:hen myös tili­nu­me­ron pal­kan­mak­sua varten!
 • Kir­jau­tues­sa­si LikeIt:hen löy­dät heti etusi­vul­ta ohjei­ta tun­ti­kir­jauk­siin, vero­kort­tiin ja moneen muu­hun tär­ke­ään asiaan.
 • Pyyn­nös­tä kir­joi­tam­me sinul­le tar­vit­se­ma­si todistukset.
 • Voit tila­ta tar­vit­se­ma­si todis­tuk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta hallinto@henkilostoliiga.fi.
 • Muis­sa pal­kan­mak­suun tai sii­hen liit­ty­vis­sä asiois­sa otat­han yhteyt­tä pal­kan­las­ki­jaam­me Lee­na Hari­laan 0207 129 603 tai leena.harila@henkilostoliiga.fi.

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Päi­vi­tä työhakemuksesi

Haluat­ko muo­ka­ta työ­ha­ke­mus­ta­si? Kir­jau­du LikeIt-jär­jes­tel­mään ja päi­vi­tä tie­to­si TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Kadon­neet LikeIt-tunnukset

Jos olet unoh­ta­nut tun­nuk­se­si LikeIt-jär­jes­tel­mään, klik­kaa kir­jau­tu­mis­si­vul­la Unoh­tui­ko sala­sa­na ‑koh­taa. 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Sai­ras­ta­pauk­set & tapaturmat

Sai­ras­ta­pauk­set

 

 • Ilmoi­ta ennen työ­vuo­ron alkua teks­ti­vies­til­lä Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le nume­roon 0207 129 603 ja soi­ta työ­paik­ka­si lähim­mäl­le esi­mie­hel­le­si sairastumisestasi!
 • Huo­maa, että sai­rausa­jan pal­kan mak­sa­mi­nen alkaa aikai­sin­taan sii­tä het­kes­tä, kun Hen­ki­lös­tö­lii­ga on saa­nut ilmoituksesi!
 • Mene lää­kä­riin ja ilmoi­ta käyn­nin jäl­keen sekä Hen­ki­lös­tö­lii­gaan että työ­paik­ka­si esi­mie­hel­le, kuin­ka kau­an sai­raus­lo­ma jat­kuu. Sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­set toi­mi­te­taan Henkilöstöliigaan.
 • Työn­te­ki­jät hank­ki­vat lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen omal­la kus­tan­nuk­sel­laan ter­veys­kes­kuk­ses­ta tai yksi­tyi­sel­tä lääkäriasemalta.
 • Ham­mas­tar­kas­tuk­set ja muut ei-akuu­tit käyn­nit hoi­de­taan työ­ajan ulkopuolella.
 • Kun olet työs­ken­nel­lyt pal­ve­luk­ses­sam­me yhtä­jak­soi­ses­ti 6 kuu­kaut­ta, olet oikeu­tet­tu tie­tyin edel­ly­tyk­sin kaut­tam­me vapaa­eh­toi­seen sai­rau­den­hoi­toon Mehi­läi­ses­sä, Hen­ki­lös­tö­lii­gan käy­tän­nön mukaan.

(Mikä­li olet oikeu­tet­tu työ­ter­veys­huol­toom­me: Soi­ta meil­le arki­sin klo 8–16. Me varaam­me sinul­le ajan Mehi­läi­ses­tä, omal­ta lää­kä­ril­täm­me. Samal­la kir­joi­tam­me sinul­le mak­susi­tou­muk­sen lää­kä­ris­sä käyn­tiä var­ten. Perut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­ri­käyn­nis­tä veloi­tam­me työn­te­ki­jäl­tä sii­tä aiheu­tu­neet kulut, joten peruu­ta aika­si itse, mikä­li et pää­se­kään lää­kä­riin soit­ta­mal­la Mehi­läi­sen ajan­va­rauk­seen p. 010 414 00. Jokai­nen työn­te­ki­jä kuu­luu laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon pii­riin. Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon ei kuu­lu sai­raan­hoi­to, vaan lais­sa mää­rä­tyt työ­ter­veys­huol­lon tehtävät.)

Tapa­tur­mat

 • Kaik­ki työn­te­ki­jät ovat vakuu­tet­tu­ja työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la Pohjolassa.
 • Työ­ta­pa­tur­ma­ta­pauk­sis­sa voit men­nä mihin tahan­sa terveysasemaan/lääkärikeskukseen tai suo­raan Suo­men Terveystaloon.
 • Työ­ta­pa­tur­mis­sa sinun pitää ilmoit­taa HETI lää­kä­ris­sä käyn­nin jäl­keen tapa­tur­ma­tie­dot Hen­ki­lös­tö­lii­gaan pal­kan­las­ki­jal­le (0207 129 603) vakuu­tus­yh­tiön kor­vaus­ha­ke­mus­ta varten.
 • Muis­tat­han infor­moi­da myös lähin­tä esi­mies­tä­si tapaturmasta!