Työn­te­ki­jöil­le

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yleis­tä

Ter­ve­tu­loa Hen­ki­lös­tö­lii­gaan töihin!

Työ­nan­ta­ja­si on Hen­ki­lös­tö­lii­ga, joka on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton (HPL) jäsen. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa lähes 15 vuot­ta ja vuo­des­ta 2019 olem­me toi­mi­neet myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la.  Hoi­dam­me kaik­ki työ­nan­ta­ja­vel­voit­teet kuten palk­ka­si, eläk­kee­si ja muut työ­nan­ta­ja­mak­sut. Teet työ­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä asia­kas­yri­tyk­ses­säm­me, asia­kas­yri­tyk­sen mää­rää­mäs­sä toi­mi­pis­tees­sä sekä hei­dän työn­joh­ton­sa alai­suu­des­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tun­ti­kir­jauk­sien tekeminen

 • Mer­kit­se työ­tun­ti­si työ­ai­ka­ra­port­tiin Hen­ki­lös­tö­lii­gan LikeIt-jär­jes­tel­mään välit­tö­mäs­ti palk­ka­kau­te­si päätyttyä.
 • Palk­ka­kau­det ovat: A.) jokai­sen kuun 1.–15. päi­vät tai B.) jokai­sen kuun 16.–31. päivät
 • Kun olet täyt­tä­nyt hake­muk­sen LikeIt-jär­jes­tel­määm­me, saat hake­muk­ses­sa­si ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tiin käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan, joil­la pää­set jat­kos­sa kir­jau­tu­maan järjestelmään. 
 • Muis­ta säi­lyt­tää tun­nuk­set tal­les­sa! Jos kui­ten­kin olet hukan­nut sala­sa­na­si, otat­han yhteyt­tä, niin luom­me sinul­le uudet.

Pää­set seu­raa­vas­ta lin­kis­tä teke­mään tun­ti­kir­jauk­se­si LikeIt-jär­jes­tel­mään: https://henkilostoliiga.likeit.fi/jsp/Login.jsp

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­kan­mak­su

 • Työ, joka on teh­ty 1.–15. pv, palk­ka mak­se­taan kuun vii­mei­nen päivä.
 • Työ, joka on teh­ty 16.–31. pv, palk­ka mak­se­taan joka kuun 15. päivä.
 • Kuu­kausi­palk­ka­lai­sil­le pal­kat mak­se­taan jokai­sen kuu­kau­den 15. päivä.
 • HUOM! Palk­ka mak­se­taan hyväk­syt­ty­jen tun­ti­ra­port­tien perus­teel­la, muis­ta käy­dä siis täyt­tä­mäs­sä raport­ti­si ajallaan! 
 • Palk­kae­rit­te­lyt saat jär­jes­tel­mäs­tä omil­la tunnuksillasi.
 • Lii­ta oma vero­kort­ti­si jär­jes­tel­mään. Kir­jau­tues­sa­si LikeIt:hen löy­dät eril­li­set ohjeet, miten voit lisä­tä verokortin.
 • Pyyn­nös­tä kir­joi­tam­me sinul­le tar­vit­se­ma­si todistukset.
 • Voit tila­ta tar­vit­se­ma­si todis­tuk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta hallinto@henkilostoliiga.fi.
 • Muis­sa pal­kan­mak­suun tai sii­hen liit­ty­vis­sä asiois­sa otat­han yhteyt­tä pal­kan­las­ki­jaam­me Lee­na Hari­laan 0207 129 603 tai leena.harila@henkilostoliiga.fi.

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Päi­vi­tä työhakemuksesi

Haluat­ko muo­ka­ta työ­ha­ke­mus­ta­si? Kir­jau­du LikeIt-jär­jes­tel­mään ja päi­vi­tä tie­to­si TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Kadon­neet LikeIt-tunnukset

Jos olet unoh­ta­nut tun­nuk­se­si LikeIt-jär­jes­tel­mään, klik­kaa kir­jau­tu­mis­si­vul­la Unoh­tui­ko sala­sa­na ‑koh­taa. 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Sai­ras­ta­pauk­set & tapaturmat

Sai­ras­ta­pauk­set

 

 • Ilmoi­ta ennen työ­vuo­ron alkua teks­ti­vies­til­lä Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le nume­roon 0207 129 603 ja soi­ta työ­paik­ka­si lähim­mäl­le esi­mie­hel­le­si sairastumisestasi!
 • Huo­maa, että sai­rausa­jan pal­kan mak­sa­mi­nen alkaa aikai­sin­taan sii­tä het­kes­tä, kun Hen­ki­lös­tö­lii­ga on saa­nut ilmoituksesi!
 • Mene lää­kä­riin ja ilmoi­ta käyn­nin jäl­keen sekä Hen­ki­lös­tö­lii­gaan että työ­paik­ka­si esi­mie­hel­le, kuin­ka kau­an sai­raus­lo­ma jat­kuu. Sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­set toi­mi­te­taan Henkilöstöliigaan.
 • Työn­te­ki­jät hank­ki­vat lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen omal­la kus­tan­nuk­sel­laan ter­veys­kes­kuk­ses­ta tai yksi­tyi­sel­tä lääkäriasemalta.
 • Ham­mas­tar­kas­tuk­set ja muut ei-akuu­tit käyn­nit hoi­de­taan työ­ajan ulkopuolella.
 • Kun olet työs­ken­nel­lyt pal­ve­luk­ses­sam­me yhtä­jak­soi­ses­ti 6 kuu­kaut­ta, olet oikeu­tet­tu tie­tyin edel­ly­tyk­sin kaut­tam­me vapaa­eh­toi­seen sai­rau­den­hoi­toon Ter­veys­ta­los­sa, Hen­ki­lös­tö­lii­gan käy­tän­nön mukaan.

(Mikä­li olet oikeu­tet­tu työ­ter­veys­huol­toom­me: Soi­ta meil­le arki­sin klo 8–16. Me varaam­me sinul­le ajan Ter­veys­ta­los­ta, omal­ta lää­kä­ril­täm­me. Samal­la kir­joi­tam­me sinul­le mak­susi­tou­muk­sen lää­kä­ris­sä käyn­tiä var­ten. Perut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­ri­käyn­nis­tä veloi­tam­me työn­te­ki­jäl­tä sii­tä aiheu­tu­neet kulut, joten peruu­ta aika­si itse, mikä­li et pää­se­kään lää­kä­riin soit­ta­mal­la Ter­veys­ta­lon ajan­va­rauk­seen p. 030 6000. Jokai­nen työn­te­ki­jä kuu­luu laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon pii­riin. Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon ei kuu­lu sai­raan­hoi­to, vaan lais­sa mää­rä­tyt työ­ter­veys­huol­lon tehtävät.)

Tapa­tur­mat

 • Kaik­ki työn­te­ki­jät ovat vakuu­tet­tu­ja työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la Pohjolassa.
 • Työ­ta­pa­tur­ma­ta­pauk­sis­sa voit men­nä mihin tahan­sa terveysasemaan/lääkärikeskukseen tai suo­raan Suo­men Terveystaloon.
 • Työ­ta­pa­tur­mis­sa sinun pitää ilmoit­taa HETI lää­kä­ris­sä käyn­nin jäl­keen tapa­tur­ma­tie­dot Hen­ki­lös­tö­lii­gaan pal­kan­las­ki­jal­le (0207 129 603) vakuu­tus­yh­tiön kor­vaus­ha­ke­mus­ta varten.
 • Muis­tat­han infor­moi­da myös lähin­tä esi­mies­tä­si tapaturmasta!