Työn­te­ki­jöil­le

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yleis­tä

Ter­ve­tu­loa Hen­ki­lös­tö­lii­gaan töi­hin!

Työ­nan­ta­ja­si on Hen­ki­lös­tö­lii­ga, joka on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton (HPL) jäsen. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa lähes 15 vuot­ta ja jat­kam­me nyt menes­tys­ta­ri­naam­me myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Turun toi­mi­pis­tees­sä mei­tä on yli kym­me­nen hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ta ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la läh­dem­me liik­keel­le kah­den hen­gen tii­mil­lä. Hoi­dam­me kaik­ki työ­nan­ta­ja­vel­voit­teet kuten palk­ka­si, eläk­kee­si ja muut työ­nan­ta­ja­mak­sut. Teet työ­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä asia­kas­yri­tyk­ses­säm­me, asia­kas­yri­tyk­sen mää­rää­mäs­sä toi­mi­pis­tees­sä sekä hei­dän työn­joh­ton­sa alai­suu­des­sa. Työs­sä­si sinua sitoo aina vaitiolovelvollisuus.Henkilöstöliiga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.

 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tun­ti­kir­jauk­sien teke­mi­nen

 • Mer­kit­set itse työ­tun­ti­si työ­ai­ka­ra­port­tiin Hen­ki­lös­tö­lii­gan Tun­ti­net­ti-por­taa­liin välit­tö­mäs­ti palk­ka­kau­te­si PÄÄTYTTYÄ.
 • Palk­ka­kau­det ovat: A.) Jokai­sen kuun 1.–15. päi­vät TAI B.) Jokai­sen kuun 16.–31. päi­vät
 • Hen­ki­lös­tö­lii­ga perus­taa sinul­le käyt­tä­jä­tun­nuk­sen Tun­ti­net­tiin ja tar­vit­ta­vat tun­nuk­set sekä ohjeet lähe­te­tään säh­kö­pos­tii­si.
 • Muis­ta säi­lyt­tää tun­nuk­set tal­les­sa!

Pää­set seu­raa­vas­ta lin­kis­tä teke­mään tun­ti­kir­jauk­se­si Tun­ti­net­tiin: https://www.tuntinetti.fi/login/

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­kan­mak­su

 • Työ, joka on teh­ty 1.–15. pv, palk­ka mak­se­taan kuun vii­mei­nen päi­vä.
 • Työ, joka on teh­ty 16.–31. pv, palk­ka mak­se­taan joka kuun 15. päi­vä.
 • Kuu­kausi­palk­ka­lai­sil­le pal­kat mak­se­taan jokai­sen kuu­kau­den 15. päi­vä.
 • HUOM! Palk­ka mak­se­taan hyväk­syt­ty­jen tun­ti­ra­port­tien perus­teel­la, muis­ta käy­dä siis täyt­tä­mäs­sä raport­ti­si ajal­laan!
 • Palk­kae­rit­te­lyt saat tulos­tet­tu tun­ti­ne­tis­tä omil­la tun­nuk­sil­la­si.
 • Vero­kort­ti­si sinun tulee toi­mit­taa osoit­tee­seen hallinto@henkilostoliiga.fi.
 • Pyyn­nös­tä kir­joi­tam­me sinul­le tar­vit­se­ma­si todis­tuk­set.
 • Voit tila­ta tar­vit­se­ma­si todis­tuk­set säh­kö­pos­tit­se myös yllä ole­vas­ta säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta.
 • Muis­sa pal­kan­mak­suun tai sii­hen liit­ty­vis­sä asiois­sa, ota suo­raan yhteyt­tä pal­kan­las­ki­jaam­me Hei­di Sand­ha­miin 0207 129 603 tai heidi.sandham@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Päi­vi­tä työ­ha­ke­muk­se­si

Haluat­ko muo­ka­ta työ­ha­ke­mus­ta­si? Kir­jau­du Tun­ti­net­tiin seu­raa­vas­ta lin­kis­tä ja päi­vi­tä tie­to­si TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Kadon­neet Tun­ti­ne­tin tun­nuk­set

Voit kysel­lä kadon­nei­ta Tun­ti­ne­tin tun­nuk­sia seu­raa­van lin­kin kaut­ta TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Hen­ki­lös­tö­edut

Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me seu­raa­via hen­ki­lös­tö­etu­ja:

Tal­link­Sil­ja

 

22h-ris­tei­ly Hel­sin­gis­tä:

10 eur /C‑B2-hyt­ti

10 eur/B‑hytti

15 eur/A‑hytti

Mat­kus­tusai­ka su-to 23.12.2019 asti. Ylem­mät hyt­ti­luo­kat lisä­mak­sus­ta. Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti. Ei voi­mas­sa eri­kois­ris­tei­lyil­lä. Oikeu­det muu­tok­siin pidä­te­tään.

11h-saa­ris­to­ris­tei­ly Turus­ta:

3 eur/kansipaikka. 20eur/B‑hytti.  Mat­kus­tusai­ka 30.12.2019 asti.

23h-ris­tei­ly Turus­ta:

25eur/A‑hytti. Mat­kus­tusai­ka la-to 30.12.2019 asti (ei 5.12).

Ylem­mät hyt­ti­luo­kat lisä­mak­sus­ta. Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti.

Jos haluat läh­teä jol­le­kin yllä lis­ta­tuis­ta Tal­link­Sil­jan ja Hen­ki­lös­tö­lii­gan tar­joa­mis­ta ris­tei­lyis­tä, otat­han yhteyt­tä markkinointi@henkilostoliiga.fi ja saat käyt­töö­si kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van ale­koo­din varaus­ta­si var­ten! 

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on teh­nyt myös sopi­muk­sen Lii­kun­ta­kes­kus Elixian sekä Kun­to­ta­lo M&Mn kans­sa, jot­ka tar­joa­vat Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suu­den käyt­tää lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta eri­kois­hin­taan.

Kun­to­kes­kuk­siin voit tutus­tua tääl­tä: M&M sekä ELIXIA.

HUOM! Vah­vis­tat jäse­nyy­te­si ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä näyt­tä­mäl­lä lii­kun­ta­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le Hen­ki­lös­tö­lii­gal­ta saa­maa­si palk­ka­to­si­tet­ta (käy hel­pos­ti esim. Tun­ti­ne­tis­tä kän­ny­kän ruu­dul­ta).

M&M Kun­to­ta­lo

 

Club ‑jäse­nyys 12 / 24 kuu­kaut­ta hin­taan 55 € / kk (norm. 72 € / 65 € / kk)
Liit­ty­mis­mak­su 10 € (norm. 69 €) tai 79 e (sis. kun­to­sa­lioh­jel­man ja ohjauk­sen, norm. 119 €)

Club ‑jäse­nyy­teen sisäl­tyy: ohja­tut ryh­mä­lii­kun­ta- ja Action ‑tun­nit sekä kun­to­sa­lin vapaa käyt­tö kai­kis­sa kun­to­kes­kuk­sis­sa, Kupit­taal­la, Kou­lu­ka­dul­la sekä Rai­sion­to­ril­la.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan tar­jous on päi­vi­tet­tä­vis­sä myös voi­mas­sao­le­viin jäse­nyyk­siin!

Elixia

 

Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­te­ki­jät saa­vat Elixian yri­tys­jä­se­nyy­des­tä ‑15% vähin­tään 12 kk:den ajal­ta. Jäse­nyys akti­voi­daan otta­mal­la yhteyt­tä: yrityspalvelut@elixia.fi tai lähim­mäs­sä Elixia ‑kes­kuk­ses­sa.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan tar­jous on päi­vi­tet­tä­vis­sä myös voi­mas­sao­le­viin jäse­nyyk­siin!

 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Sai­ras­ta­pauk­set & tapa­tur­mat

Sai­ras­ta­pauk­set

 

 • Ilmoi­ta ENNEN työ­vuo­ron alkua teks­ti­vies­til­lä Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le nume­roon 0207 129 603 JA soi­ta työ­paik­ka­si lähim­mäl­le esi­mie­hel­le­si sai­ras­tu­mi­ses­ta­si!
 • Huo­maa, että sai­rausa­jan pal­kan mak­sa­mi­nen alkaa aikai­sin­taan sii­tä het­kes­tä, kun Hen­ki­lös­tö­lii­ga on saa­nut ilmoi­tuk­se­si!
 • Mene lää­kä­riin ja ilmoi­ta käyn­nin jäl­keen sekä Hen­ki­lös­tö­lii­gaan että työ­paik­ka­si esi­mie­hel­le, kuin­ka kau­an sai­raus­lo­ma jat­kuu. Sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­set toi­mi­te­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gaan.
 • Työn­te­ki­jät hank­ki­vat lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen omal­la kus­tan­nuk­sel­laan ter­veys­kes­kuk­ses­ta tai yksi­tyi­sel­tä lää­kä­ria­se­mal­ta.
 • Ham­mas­tar­kas­tuk­set ja muut ei-akuu­tit käyn­nit hoi­de­taan työ­ajan ulko­puo­lel­la.
 • Kun olet työs­ken­nel­lyt pal­ve­luk­ses­sam­me yhtä­jak­soi­ses­ti 6 kuu­kaut­ta, olet oikeu­tet­tu tie­tyin edel­ly­tyk­sin kaut­tam­me vapaa­eh­toi­seen sai­rau­den­hoi­toon Ter­veys­ta­los­sa, Hen­ki­lös­tö­lii­gan käy­tän­nön mukaan.

(Mikä­li olet oikeu­tet­tu työ­ter­veys­huol­toom­me: Soi­ta meil­le arki­sin klo 8–16. Me varaam­me sinul­le ajan Ter­veys­ta­los­ta, omal­ta lää­kä­ril­täm­me. Samal­la kir­joi­tam­me sinul­le mak­susi­tou­muk­sen lää­kä­ris­sä käyn­tiä var­ten. Perut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­ri­käyn­nis­tä veloi­tam­me työn­te­ki­jäl­tä sii­tä aiheu­tu­neet kulut, joten peruu­ta aika­si itse, mikä­li et pää­se­kään lää­kä­riin soit­ta­mal­la Ter­veys­ta­lon ajan­va­rauk­seen p. 030 6000. Jokai­nen työn­te­ki­jä kuu­luu laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon pii­riin. Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon ei kuu­lu sai­raan­hoi­to, vaan lais­sa mää­rä­tyt työ­ter­veys­huol­lon teh­tä­vät.)

Tapa­tur­mat

 

 • Kaik­ki työn­te­ki­jät ovat vakuu­tet­tu­ja työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la Poh­jo­las­sa.
 • Työ­ta­pa­tur­ma­ta­pauk­sis­sa voit men­nä mihin tahan­sa terveysasemaan/lääkärikeskukseen tai suo­raan Suo­men Ter­veys­ta­loon.
 • Työ­ta­pa­tur­mis­sa sinun pitää ilmoit­taa HETI lää­kä­ris­sä käyn­nin jäl­keen tapa­tur­ma­tie­dot Hen­ki­lös­tö­lii­gaan pal­kan­las­ki­jal­le (0207 129 603) vakuu­tus­yh­tiön kor­vaus­ha­ke­mus­ta var­ten.
 • Muis­tat­han infor­moi­da myös lähin­tä esi­mies­tä­si tapa­tur­mas­ta!